Reset 676

 1. 52letý cyklus kataklyzmat
 2. 13. cyklus kataklyzmat
 3. Černá smrt
 4. Justiniánský mor
 5. Datování justiniánského moru
 6. Cypriánovy a Athénské epidemie
 1. Kolaps v pozdní době bronzové
 2. 676letý cyklus resetů
 3. Náhlé změny klimatu
 4. Kolaps v mladší době bronzové
 5. Resety v prehistorii
 6. Souhrn
 7. Pyramida moci
 1. Vládci cizích zemí
 2. Válka tříd
 3. Resety v popkultuře
 4. Apokalypsa 2023
 5. Světová informační válka
 6. Co dělat

52letý cyklus kataklyzmat

Tento text můžete číst na tmavém nebo světlém pozadí: Přepínání tmavého/světlého režimu

Mayský kalendář a rok 2012

Staří Mayové byli zdatnými pozorovateli oblohy. Díky svým znalostem astronomie a matematiky vytvořili jeden z nejpřesnějších kalendářních systémů v dějinách lidstva. Aby mohli chronologicky datovat historické události, vynalezli Mayové kalendář dlouhého počtu. Datum v Dlouhém počtu představuje čas od data stvoření, tedy od počátku mayské éry v roce 3114 př. n. l.. Datum se zapisuje pěti číslicemi, například: 6.3.10.9.0. V tomto případě se datum zapisuje pěti číslicemi, například: 6.3.10.9.0. To znamená, že od počátečního data uplynulo: 6 baktunů, 3 katuny, 10 tunů, 9 uinalů a 0 kinů.

Každý baktun trvá 144 000 dní (cca 394 let).
Každý katun má 7200 dní (cca 20 let).
Každý tun má 360 dní (cca 1 rok).
Každý uinal trvá 20 dní
Každý kin je jednoduše 1 den

Datum 6.3.10.9.0 nám tedy říká, že od počátku éry uplynul následující počet let: 6 x 394 let + 3 x 20 let + 10 let + 9 x 20 dní + 0 dní. Toto datum tedy znamená přibližně 2435 let po roce 3114 př. n. l., neboli rok 679 př. n. l.

Předchozí éra Mayů skončila datem 13.0.0.0.0 v roce 3114 př. n. l. a od té doby se kalendář dlouhého počtu počítá od nuly. Další výskyt data 13.0.0.0.0 připadl na 21. prosince 2012 a tento den byl považován za konec 5125letého cyklu. Číslo 13 hraje v mezoamerických kalendářních systémech důležitou a ne zcela známou roli. Příslušníci hnutí New Age věřili, že v tento den začne pozitivní duchovní transformace obyvatel Země. Jiní předpokládali, že tehdy nastane konec světa.

Badatelé mayské kultury a astronomie se shodují, že rok 2012 neměl pro tyto lidi žádný zvláštní význam. Ani zimní slunovrat v tento den nehrál v mayském náboženství a kultuře žádnou významnou roli. V předpovědích Mayů, Aztéků a dalších mezoamerických národů není žádná zmínka o tom, že by v roce 2012 mělo dojít k nějaké náhlé nebo významné události. Ani novodobí Mayové nepovažovali toto datum za významné. Veškerý mediální humbuk kolem konce světa v roce 2012 byl proto stěží opodstatněný.

Kromě toho byl aztécký Sluneční kámen, který byl při této příležitosti často ukazován, zkreslen. Tento kámen nemá nic společného s kalendářem Dlouhého počtu, ale představuje mýtus Pěti sluncí, tedy dějiny světa podle Aztéků. Vypráví o světových cyklech a přírodních katastrofách, ale nijak se nevztahuje k roku 2012. Jaký byl tedy účel celého toho humbuku? Po přečtení této studie budete znát odpověď na tuto otázku.

Kalendáře Haab a Tzolk'in

Mayové používali souběžně tři různé systémy datování: kalendář dlouhého počtu, haab (občanský kalendář) a tzolk'in (božský kalendář). Mayové zaznamenávali všechna data pomocí těchto tří kalendářů například tímto způsobem:
(kalendář Dlouhého počtu, Tzolk'in, Haab): 6.3.10.9.0, 2 Ajaw, 3 Keh.

Z těchto kalendářů má pouze Haab přímý odkaz na délku roku. Haab byl občanský kalendář Mayů. Skládal se z 18 měsíců po 20 dnech, po nichž následovalo 5 dodatečných dnů zvaných Uayeb. To dává délku roku 365 dní. Přestože kalendář Haab měl pouze 365 dní, Mayové věděli, že rok je ve skutečnosti o zlomek dne delší. Kalendář Haab byl pravděpodobně poprvé použit kolem roku 550 př. n. l.

Mayský posvátný kalendář se nazýval Tzolk'in. Datum Tzolk'in je kombinací měsíce o 20 pojmenovaných dnech a týdne o 13 očíslovaných dnech. Součin 13 krát 20 se rovná 260, Tzolk'in tedy dává 260 jedinečných dnů. Kalendář s 260 dny je považován za nejstarší a nejdůležitější z kalendářních systémů. Původní účel takového kalendáře, který nemá žádný zřejmý vztah k jakémukoli astronomickému nebo geofyzikálnímu cyklu, není přesně znám. Cyklus 260 dnů používala většina kultur v předkolumbovské Střední Americe - včetně těch, které předcházely Mayům. Tzolk'in byl pravděpodobně vynalezen na počátku prvního tisíciletí př. n. l. Zapotéky nebo Olméky. Aztékové a Toltékové převzali mechaniku mayského kalendáře v nezměněné podobě, ale změnili názvy dnů v týdnu a měsíců. Tento kalendářní systém byl charakteristický pro mezoamerické národy a v jiných oblastech se nepoužíval.

Kulatý kalendář

Staří Mayové byli fascinováni časovými cykly. Spojili 260denní Tzolk'in s 365denním Haabem do synchronizovaného cyklu zvaného kalendářní kolo. Nejmenší číslo, které lze rovnoměrně vydělit 260 a 365, je 18 980, takže kalendářní kolo trvalo 18 980 dní, tedy téměř 52 let. Pokud je dnes například "4 Ahau, 8 Cumhu", pak příští den připadající na "4 Ahau, 8 Cumhu", bude o téměř 52 let později. Kulatý kalendář je stále používán mnoha skupinami na guatemalské vysočině. U Aztéků byl konec Kalendářního kola obdobím veřejné paniky, protože věřili, že na konci daného cyklu mohou bohové zničit svět. Každých 52 let indiáni pozorně sledovali čtyři strany oblohy. Každých 52 let s napětím očekávali návrat bohů.

Na konci 52 let trvajícího kalendářního kola byly provedeny rituály obřadu Nový oheň. Jejich účelem nebylo nic jiného než obnovit Slunce a zajistit další 52letý cyklus. Obřady "nového ohně" se netýkaly pouze Aztéků. Ve skutečnosti se jednalo o starobylý a rozšířený rituál. Poslední obřady Nového ohně se za vlády Aztéků konaly pravděpodobně od 23. ledna do 4. února 1507 (12 let před příchodem Španělů). Posledním dnem současného kalendářního kola bude 27. září 2026.(ref.)

Domorodí Američané věřili, že před koncem každého 52letého cyklu se bohové mohou vrátit na Zemi, aby ji zničili. Víra tak pošetilá, že je těžké vymyslet něco podobného. A pokud je těžké ji vymyslet, možná je na ní přece jen něco pravdy? To se dozvíme, až když si to sami ověříme. Data ukončení posledních 13 cyklů jsou následující:

2026, 27. září
1974, 10. října
1922, 23. října
1870, 4. listopadu
1818, 17. listopadu
1766, 29. listopadu
1714, 12. prosince
1662, 24. prosince
1611, 6. ledna
1559, 19. ledna
1507, 1. února
1455, 13. února
1403, 26. února
1351, 10. března

Podívejme se na výše uvedené roky na konci cyklu. Spojujete si některý z nich s katastrofou? Myslím, že minimálně jeden z nich byste měli.

Největší pandemie

Největší katastrofou v dějinách lidstva byla černá smrt, tedy pandemie moru, která zabila 75-200 milionů lidí. Data začátku a konce moru nejsou jednoznačně určena, ale největší intenzitu měl v letech 1347-1351. To je těsně před koncem 52letého cyklu! Zajímavé, že? Tento cyklus znali Mayové a Aztékové dávno předtím, než mor vypukl v Evropě, a přesto se jim nějakým způsobem podařilo trefit do černého. Možná je to jen náhoda...

Epidemie byla jen jedním z mnoha problémů, s nimiž se lidé v těchto letech potýkali. Během morové epidemie docházelo také k silným zemětřesením. Například 25. ledna 1348 bylo zemětřesení s centrem ve Friuli (severní Itálie) cítit po celé Evropě. Současné myšlení spojovalo toto zemětřesení s černou smrtí a podněcovalo obavy, že přišla biblická apokalypsa. Zemětřesení v této době bylo ještě více. V lednu 1349 otřáslo Apeninským poloostrovem další silné zemětřesení. V březnu téhož roku došlo k zemětřesení také v Anglii a v září opět na území dnešní Itálie. V posledním případě došlo k vážnému poškození římského Kolosea. Zprávy kronikářů, které podrobněji popíši v kapitole o černé smrti, vyprávějí, že série pohrom začala velkou kataklyzmou v Indii v září 1347. Nejbouřlivější období tedy začalo asi 3,5 roku před koncem kalendářního kola a skončilo o dva roky později, tedy asi 1,5 roku před jeho koncem.

Byla to jen náhoda, že se mor objevil právě v těchto letech, nebo Aztékové měli nějaké tajné znalosti, které my nemáme? Abychom to zjistili, musíme se podívat na jiná velká kataklyzmata. Pokud je pravda, že se bohové snaží zničit zemi každých 52 let, pak by stopy těchto destrukcí měly být v historii dohledatelné. Podívejme se, zda se nějaké jiné velké historické kataklyzma odehrálo těsně před koncem 52letého cyklu. Pravděpodobnost, že k určité katastrofě dojde právě v tomto období náhodou, je minimální. Pravděpodobnost, že k ní dojde ve stejném roce cyklu, je pouhá 1 ku 52 (2 %). Rychle si tedy ověříme, zda je shoda moru s mayským kalendářem pouhou náhodou, nebo zda šlo o něco víc.

Největší zemětřesení

Podívejme se tedy, ve kterém roce došlo k největšímu zemětřesení, tedy k tomu, které si vyžádalo největší počet obětí. Ukázalo se, že k rekordnímu zemětřesení došlo v 16. století v čínské provincii Šen-si. Tehdy zemřelo až 830 000 lidí! Byl to naprostý masakr a nesmíme zapomínat, že k němu došlo v době, kdy na světě žilo více než desetkrát méně lidí než dnes. Ztráty v poměru ke světové populaci byly stejně velké, jako kdyby dnes zemřelo 13,6 milionu lidí! K této katastrofě došlo přesně 2. února 1556, tedy 3 roky před koncem kalendářního kola! Pravděpodobnost, že by k největšímu zemětřesení došlo náhodou ve stejném roce před koncem cyklu jako k největší pandemii, byla velmi malá. A přesto se to nějakým zázrakem stalo! Začíná to být opravdu zajímavé...

Nejsilnější sopečná erupce

Nyní se podívejme na jiný druh kataklyzmatu. Co třeba sopečné erupce? Síla sopečných erupcí se měří pomocí indexu vulkanické výbušnosti (VEI) - klasifikačního systému, který je do jisté míry podobný stupnici magnituda pro zemětřesení.

Stupnice se pohybuje od 0 do 8, přičemž každý další stupeň VEI je desetkrát vyšší než předchozí. "0" je nejslabší výbuch, téměř neznatelný. A "8" je "megakolosální" exploze, která by mohla změnit klima na celé Zemi a dokonce vést k masovému vymírání druhů. K poslední erupci nejvyššího stupně došlo přibližně před 26,5 tisíci lety. Její přesný rok ovšem není možné určit. Proto se budeme zabývat pouze těmi erupcemi, u nichž je přesný rok znám.

Nejsilnější erupcí tohoto druhu byla erupce indonéské sopky Tambora, k níž došlo asi před dvěma sty lety. Byl to nejen nejsilnější výbuch, ale také nejtragičtější. Odhaduje se, že 100 000 lidí zahynulo v důsledku pyroklastického spadu nebo následného hladu a nemocí. Síla erupce byla ohodnocena stupněm VEI-7 (superkolosální). Exploze byla tak silná, že byla slyšet na vzdálenost 2000 km. Jednalo se pravděpodobně o nejsilnější erupci za posledních několik tisíc let! Erupce Tambory vyvrhla do horních vrstev atmosféry (stratosféry) tisíce tun aerosolů (plynných sloučenin sulfidů). Plynné látky ve vysoké hladině odrážející sluneční světlo způsobily rozsáhlé ochlazení známé jako sopečná zima s vydatnými dešti, sněžením v červnu a červenci na severní polokouli, rozsáhlou neúrodu a následně hladomor. Z tohoto důvodu je rok následující po erupci znám jako rok bez léta.

Rok bez léta na obraze Williama Turnera.

Sopka Tambora vybuchla 10. dubna 1815. To bylo 3 roky a 7 měsíců před koncem 52letého cyklu! Další zásah do černého! Slibuji, že aztécké bohy už nebudu podceňovat. Teď se jich začínám bát...

Pravděpodobnost náhody

V klidu se zamysleme nad tím, o co tu vlastně jde. Indiáni od nepaměti pečlivě zaznamenávali 52leté cykly a věřili, že někdy před koncem cyklu mohou bohové zešílet a zničit Zemi. Víme, že všechny starověké kultury měly nějakou podivnou víru, ale náhodou data historických katastrof nějak potvrzují víru starých Američanů. Všechny tři velké katastrofy se odehrály ve stejném roce 52letého cyklu!

Nyní spočítejme pravděpodobnost, že se jedná o náhodu. Cyklus trvá 52 let. Pravděpodobnost, že nejhorší pandemie nastane těsně před koncem cyklu, závisí na tom, kolik let v cyklu je považováno za konec cyklu. Předpokládejme, že je to posledních 5 let. V tomto případě je pravděpodobnost zasažení 5 z 52 (10 %). A pravděpodobnost, že největší zemětřesení nastane ve stejném roce cyklu, je 1 z 52 (2 %). Protože však série kataklyzmat během černé smrti trvala 2 roky, měli bychom předpokládat, že období kataklyzmat trvá také 2 roky. Podle těchto konzervativnějších odhadů je šance, že se trefíme do období kataklyzmat, 2 ku 52 (4 %). Pokračujme nyní v počítání. Šance, že během tohoto dvouletého období před koncem cyklu dojde také k největší sopečné erupci, je opět 2 ku 52 (4 %). Pravděpodobnost, že během tohoto období dojde náhodně ke všem třem událostem, je tedy součinem všech pravděpodobností. Je tedy rovna (5/52) x (2/52) x (2/52), což je 1 ku 7030! - To je pravděpodobnost, že všechny tři katastrofy nastaly v tomto období jen náhodou. Nemohlo se tedy jednat o náhodu! Aztékové měli pravdu! K největším kataklyzmatům skutečně dochází každých 52 let!

Nejsmrtonosnější tornádo

Ve stejném roce cyklu došlo ke třem nejtragičtějším událostem: moru, zemětřesení a výbuchu sopky. S jakými dalšími nápady na zabíjení lidí přišli aztéčtí bohové? Možná tornádo? Myslím, že by nebylo na škodu si to ověřit.

Co se týče tornád, čtyři nejtragičtější se odehrála ve 20. století. To není překvapivé, protože v té době už na světě žily miliardy lidí, a tak bylo snazší způsobit vysoký počet obětí. Dřívější tornáda nemají šanci dostat se na první místo tohoto žebříčku. Žádné z těchto novodobých tornád se nevyskytlo na konci cyklu. Myslím si však, že smysluplnější by bylo podívat se na počet obětí tornád v poměru k počtu obyvatel světa v roce, kdy se kataklyzma odehrálo.

Nejsmrtonosnější tornádo v poměru k počtu obyvatel světa bylo to, které v 16. století s velkou silou zasáhlo Velký přístav na Maltě.(ref.) Začalo jako vodní smršť, potopilo čtyři galéry a zabilo přes 600 lidí. Existují různá data tohoto kataklyzmatu: od roku 1551 do roku 1556. Pečlivě jsem prověřil zdroje těchto dat a zjistil jsem, že nejspolehlivější datum této události je to, které se nachází v knize „Histoire de Malte” z roku 1840.(ref., ref.) A to je 23. září 1555. Toto velké tornádo se tedy objevilo 3 roky a 4 měsíce před koncem cyklu! Jedná se o další kataklyzma spojené s 52letým cyklem kataklyzmat. Pravděpodobnost, že to všechno byla náhoda, podle mých výpočtů klesá na 1 ku 183 000.

Stojí za zmínku, že ve stejném měsíci, kdy na Maltě řádilo tornádo, došlo v Kašmíru k silnému zemětřesení, při němž rovněž zahynulo 600 lidí.(ref.) Během tohoto zemětřesení byly pohyby zemské kůry tak velké, že se údajně dvě vesnice přesunuly na druhou stranu řeky. Všimněte si také, že obě tato kataklyzmata se odehrála pouhé 4 měsíce před největším zemětřesením (zemětřesení v Šen-si v roce 1556). Bohové museli být v té době nesmírně rozzlobení.

Roky kataklyzmat

Série zemětřesení během černé smrti trvala od poloviny 49. roku cyklu do poloviny 51. roku 52letého cyklu. Domnívám se, že toto přibližně dvouleté období každého cyklu se vyznačuje výrazně zvýšeným rizikem katastrof různého typu. K největší intenzitě přírodních katastrof dochází v polovině tohoto období, tedy v 50. roce cyklu. V předchozích cyklech byl střed období katastrof v následujících letech:

1348 - 1400 - 1452 - 1504 - 1556 - 1608 - 1660 - 1712 - 1764 - 1816 - 1868 - 1920 - 1972 - 2024

Tato čísla je vhodné přesunout do adresního řádku prohlížeče, protože se na ně budeme čas od času dívat. Zjistíme, zda se do tohoto cyklu zařadily i další velké kataklyzma.

Sopečné erupce

Vraťme se nyní k sopkám. Výbuch sopky Tambora již známe, ale přesto se podívejme, zda během dvouletého období kataklyzmat došlo i k dalším velkým erupcím. Připravil jsem tabulku, ve které jsou uvedeny všechny sopečné erupce s magnitudou VEI-7, a to od 14. století. Seznam je krátký. Kromě Tambory došlo v tomto období pouze ke dvěma takto silným erupcím.

RokNázev sopkyVEIObjem (km³)Důkazy
1815Tambora (Indonésie)7175 - 213 (ref., ref.)Historické stránky
14651465 záhadná erupce7neznámýLedová jádra
1452 - 1453Kuwae (Vanuatu)7108 (ref., ref.)Ledová jádra
1465

Na druhém místě je záhadná sopečná erupce z roku 1465. Vědci zkoumající ledovce zjistili, že vrstva ledovce usazená v roce 1465 obsahuje ve velkém množství sopečné sedimenty. Z toho vyvozují, že v té době muselo dojít k velké erupci. Vulkanologům se však nepodařilo najít sopku, která tehdy vybuchla.

1452 - 1453

Na třetím místě je erupce sopky Kuwae, která do vzduchu vyvrhla 108 km³ lávy a popela. Velká erupce sopky Kuwae na Vanuatu v jižním Pacifiku následně způsobila globální ochlazení. Při erupci se uvolnilo více sulfátů než při jakékoli jiné události za posledních 700 let. Ledová jádra ukazují, že sopka vybuchla koncem roku 1452 nebo začátkem roku 1453. Je možné, že erupce pokračovala ještě několik měsíců na přelomu těchto let. K této erupci došlo přesně v období kataklyzmat! Máme tedy další potvrzení teorie, podle níž se velká kataklyzmata dějí cyklicky. A to stále není všechno...

Zemětřesení

Vraťme se k zemětřesením. Pečlivě jsem sestavil seznam nejtragičtějších kataklyzmat tohoto druhu. Vzal jsem v úvahu zemětřesení za posledních 1 000 let, protože data událostí v tomto období lze považovat za spolehlivá. V tabulce jsem uvedl všechna zemětřesení, při nichž zahynulo nejméně 200 000 lidí. Pro přehlednost dodávám, že do seznamu nejsou zahrnuta zemětřesení, při nichž podle některých údajů počet obětí přesáhl 200 000, ale při pečlivém zkoumání se tyto údaje ukazují jako nadhodnocené. Mezi takové události patří např: zemětřesení na Haiti (2010) - 100 000 až 316 000 obětí (vyšší číslo pochází z vládních odhadů, které jsou často obviňovány z úmyslného nadsazování);(ref.) Tabríz (1780);(ref.) Tabríz (1721);(ref.) Sýrie (1202);(ref.) Aleppo (1138).(ref.) V pravém sloupci je uveden počet obětí v poměru ke světové populaci, tedy kolik lidí by zemřelo, kdyby k podobnému zemětřesení došlo dnes.

RokNázev událostiPočet mrtvých
1556 (leden)Zemětřesení v Šen-si (Čína)830,000(ref.)13,6 mil.
1505 (červen)Zemětřesení v Lo Mustangu (Nepál)30 % obyvatel Nepálu(ref.)8,6 mil.
1920 (prosinec)Zemětřesení v Chaj-jüanu (Čína)273,400(ref.)1,1 mil.
1139 (září)Zemětřesení v Gandži (Ázerbájdžán)230,000-300,000(ref.)5-7 mil.
1976 (červenec)Zemětřesení v Tchang-šanu (Čína)242,419(ref.)0,46 mil.
2004 (prosinec)Tsunami v Indickém oceánu (Indonésie)227.898(ref.)0,27 mil.
1303 (září)Zemětřesení v Hongdongu (Čína)Více než 200 000(ref.)3,6 mil.
1505

Zemětřesení Lo Mustang se odehrálo v Nepálu a zasáhlo jižní Čínu. O této události existuje jen velmi málo informací. Není přesně známo, kolik obětí si vyžádalo. Podle dobových pramenů zemřelo při zemětřesení asi 30 % nepálské populace. Dnes by to bylo 8,6 milionu lidí. V 16. století to muselo být nejméně 500 000, což z něj pravděpodobně činí jedno z nejsmrtelnějších zemětřesení v historii. K tomuto zemětřesení došlo v roce 1505, tedy přesně v období dvouletých kataklyzmat!

1920

Zemětřesení v Chaj-jüanu o síle 8,6 stupně Richterovy škály způsobilo v provincii Kan-su (Čína) sesuv půdy, při kterém zahynulo 273 400 lidí. Jen v okrese Haiyuan zahynulo více než 70 000 lidí, což představuje 59 % celkové populace okresu. Zemětřesení vyvolalo nejtragičtější sesuv půdy v historii, který si vyžádal přes 32 500 obětí.(ref.) K tomuto zemětřesení došlo také v období kataklyzmat!

1139

Zemětřesení v Gandži bylo jednou z nejhorších seismických událostí v historii. Zasáhlo Seldžuckou říši a Gruzínské království (dnešní Ázerbájdžán a Gruzie). Odhady počtu obětí se liší, ale činí nejméně 230 000. Kataklyzma nastalo 3 roky a 7 měsíců před koncem kalendářního kola, tedy opět v období kataklyzmat!

Všechna čtyři největší zemětřesení se odehrála během dvouletého období kataklyzmat! Tři z nich byla také největší v poměru k počtu obyvatel světa. Menší zemětřesení se udála ve zcela náhodných letech.

1976

Podle různých odhadů zemřelo při zemětřesení v Tchang-šanu 100 000 až 700 000 lidí. Tyto nejvyšší odhady byly značně nadsazené. Čínský státní seizmologický úřad uvádí, že při zemětřesení zahynulo 242 419 lidí, což odráží oficiální údaj, který uvedla státní tisková agentura Sin-chua. Čínská správa pro zemětřesení připisuje rovněž 242 769 mrtvých. Toto zemětřesení se odehrálo v moderní době s velmi početnou populací, takže počet obětí je vysoký. V poměru ke světové populaci však ztráty nebyly tak významné jako při výše zmíněných zemětřeseních.

2004

Tsunami v Indickém oceánu je událost, kterou si většina z nás pamatuje. V tomto případě nebylo přímou příčinou smrti zemětřesení, ale velká vlna, kterou vyvolalo. Zemřeli lidé ve 14 různých zemích, většina z nich v Indonésii.

1303

K mimořádně tragickému zemětřesení v Hongdongu došlo na území Mongolské říše (dnešní Číny).

Geomagnetické bouře

Nyní, když víme, že kataklyzmata na Zemi probíhají v cyklech, stojí za to ověřit, zda cyklus kataklyzmat ovlivňuje také události ve vesmíru, jako jsou sluneční erupce. Nejprve vám však poskytnu hrstku informací potřebných k pochopení této problematiky.

Sluneční erupce je náhlé uvolnění obrovského množství energie Sluncem, které je způsobeno lokálním vymizením magnetického pole. Vzplanutí nese energii ve formě elektromagnetických vln a proudů částic (elektronů, protonů a iontů). Během sluneční erupce může dojít k výronu koronální hmoty (CME). Jedná se o obrovský oblak plazmatu vyvržený Sluncem do meziplanetárního prostoru. Tato mohutná oblaka plazmatu překonávají vzdálenost mezi Sluncem a Zemí v řádu hodin až dnů.

Když výron koronální hmoty dorazí k Zemi, způsobí poruchy v magnetickém poli Země, které se nazývají geomagnetická bouře. Na obloze se pak v blízkosti pólů objevují polární záře. Intenzivní geomagnetické bouře mohou poškodit elektrické sítě na rozsáhlých územích, narušit rádiovou komunikaci a poškodit satelity.

Četnost slunečních erupcí a geomagnetických bouří závisí na fázi sluneční aktivity, která se cyklicky mění. Sluneční cykly trvají přibližně 11 let. Někdy jsou o něco kratší a někdy o něco delší. Cyklus začíná minimem sluneční aktivity a zhruba po 3-5 letech dosahuje svého maxima. Poté aktivita klesá po dobu asi 6-7 let, dokud nezačne další sluneční cyklus. Ve fázi maxima dochází na Slunci k přepólování magnetických pólů. To znamená, že se severní magnetický pól Slunce vymění s jižním. Lze také říci, že tento 11letý cyklus je polovinou 22letého cyklu, po kterém se póly vrátí do původní polohy.

Sluneční aktivita v historii

V době blízké slunečnímu minimu je aktivita Slunce nízká. To se projevuje malým počtem slunečních skvrn. V době slunečního maxima je sluneční aktivita silnější a skvrn je mnoho. Tehdy dochází k velkému počtu slunečních erupcí a výronů koronální hmoty. Sluneční erupce dané velikosti jsou v době slunečního maxima asi 50krát častější než v době minima.

Našel jsem nejintenzivnější geomagnetické bouře, které kdy byly zaznamenány, a uvedl je v následující tabulce. Podívejme se, zda jejich výskyt souvisí s 52letým cyklem. Stojí za zmínku, že v seznamech nejsilnějších geomagnetických bouří se někdy objevují i bouře, jako byl Den Bastily (červenec 2000) a halloweenské sluneční bouře (říjen 2003). Při bližším zkoumání však lze zjistit následující,(ref., ref.) jsem zjistil, že tyto dvě bouře nebyly tak intenzivní jako bouře uvedené v tabulce.

RokNázev událostiDoba do slunečního maxima (ref.)
1859 (září)Událost v Carringtonu5 měsíců předtím (únor 1860)
1921 (květen)Newyorská železniční superbouře3 roky a 9 měsíců poté (srpen 1917)
1730 (únor)Sluneční bouře v roce 17301-2 roky poté (1728)
1972 (srpen)Sluneční bouře v roce 19723 roky a 9 měsíců poté (listopad 1968)
1989 (březen)Výpadek proudu v Quebecu v roce 19898 měsíců předtím (listopad 1989)
1859

Carringtonova událost byla podle většiny měřítek nejextrémnější sluneční bouří, jaká kdy byla zdokumentována. Telegrafní přístroje údajně zasáhl elektrický proud a způsobily malé požáry. Bouře byla tak intenzivní, že polární záře byla viditelná i v tropických oblastech.

1921
SLUNEČNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE PARALYZUJE DRÁTY
Noviny z roku 1921

Newyorská železniční superbouře byla nejintenzivnější geomagnetickou bouří 20. století. Byla zdokumentována nejvzdálenější polární záře na rovníku (nejnižší zeměpisná šířka) v historii. Svůj název dostala podle přerušení provozu vlaků v New Yorku po požáru řídicí věže a telegrafní stanice. Vyhořely při něm pojistky a elektrické přístroje. Způsobila úplné výpadky komunikace trvající několik hodin. Kdyby se bouře z roku 1921 vyskytla dnes, došlo by k rozsáhlému narušení mnoha technologických systémů, a to poměrně významnému, s následky zahrnujícími výpadky elektrického proudu, selhání telekomunikací a dokonce i ztrátu některých satelitů. Většina odborníků považuje událost z roku 1859 za nejsilnější zaznamenanou geomagnetickou bouři. Nové údaje však naznačují, že bouře z května 1921 by se svou intenzitou mohla Carringtonově události vyrovnat nebo ji dokonce zastínit.(ref.) A co je nejzajímavější, k této magnetické bouři došlo právě v období očekávaných kataklyzmat!

1730

Sluneční bouře v roce 1730 byla přinejmenším stejně intenzivní jako bouře v roce 1989, ale méně intenzivní než Carringtonova bouře.(ref.)

1972

Sluneční bouře v roce 1972 byla podle některých měřítek nejextrémnějším úkazem slunečních částic. Byl zaznamenán nejrychlejší tranzit CME. Byla to nejnebezpečnější geomagnetická bouře v éře kosmických letů. Způsobila vážné technologické poruchy a náhodné odpálení mnoha magneticky spuštěných mořských min.(ref.) K této bouři došlo také v roce odpovídajícím 52letému cyklu kataklyzmat!

1989

Výpadek proudu v Quebecu v roce 1989 byl v některých ohledech nejextrémnější bouří v éře kosmických letů. Vyřadila z provozu elektrickou síť v kanadské provincii Quebec.

Z pěti největších zaznamenaných geomagnetických bouří se tři odehrály v blízkosti maxima sluneční aktivity. Bouře v letech 1859 a 1989 se vyskytly jen několik měsíců před slunečním maximem. K bouři z roku 1730 došlo rovněž v blízkosti doby největší aktivity, tedy 1-2 roky po maximu (přesné údaje z tohoto období nejsou k dispozici). Vidíme, že načasování těchto tří bouří je v souladu se známým 11letým slunečním cyklem.

Naproti tomu další dvě bouře se vyskytly v období nízké sluneční aktivity, dlouho po dosažení slunečního maxima, v době blížící se minimu. Tyto dvě bouře vůbec nesouvisely s jedenáctiletým slunečním cyklem. A zajímavé je, že obě bouře se vyskytly těsně před koncem 52letého cyklu známého indiánům! Zdá se, že moc jejich bohů sahá daleko za hranice Země a může způsobit i velké erupce na Slunci!

Meteor

Za zmínku stojí neobvyklý jev, který se odehrál 10. srpna 1972, tedy během velké geomagnetické bouře. Toho dne se na obloze objevil meteor, který nedopadl na Zemi, ale zamířil zpět do vesmíru. Jedná se o velmi vzácný jev, který byl dosud pozorován jen několikrát. Ohnivá koule měřící mezi 3 a 14 metry proletěla ve vzdálenosti 57 km od zemského povrchu. Do zemské atmosféry vstoupila rychlostí 15 km/s (9,3 mil/s) nad Utahem (USA), poté prolétla na sever a atmosféru opustila nad Albertou (Kanada).

AMAZING Daytime Earthgrazing Meteor! Awesome video footage!

Myslím, že tento jev může mít něco společného s magnetismem. K incidentu došlo během geomagnetické bouře. Kromě toho se meteorit odrazil od atmosféry na území Kanady, právě v blízkosti severního magnetického pólu Země, kde je zemské magnetické pole nejsilnější. Je možné, že meteor byl zmagnetizován a byl odpuzován magnetickým polem Země.

Časová osa kataklyzmat

Podívejme se nyní postupně, co se stalo v každém období kataklyzmat. Opět uvádím roky, ve kterých se očekává největší závažnost katastrof:
1348 - 1400 - 1452 - 1504 - 1556 - 1608 - 1660 - 1712 - 1764 - 1816 - 1868 - 1920 - 1972 - 2024
Ukazuje se, že většina těchto let je spojena s nějakou velkou katastrofou.

1347 - 1351 Pandemie černé smrti zabije 75-200 milionů lidí. Největší intenzita epidemie byla v roce 1348.
134825. ledna. Velké zemětřesení ve Friuli (severní Itálie), při kterém zemře přes 40 000 lidí.
1452 - 1453Při erupci sopky Kuwae na Vanuatu o síle VEI-7 se uvolní více síranů než při jakékoli jiné události za posledních 700 let.
15056. června. Lo Mustang Zemětřesení zabilo asi 30 % nepálské populace. Bylo to pravděpodobně druhé nejsmrtonosnější zemětřesení v historii.
155523. září. Tornádo ve Velkém přístavu na Maltě zabije nejméně 600 lidí. Bylo to nejsmrtonosnější tornádo z hlediska počtu obyvatel na světě. Ve stejném měsíci se otřásla země v Kašmíru.
15562. února. Nejsmrtelnější zemětřesení v historii s epicentrem v provincii Shaanxi (Čína). Zahynulo 830 000 lidí.
181510. dubna. Erupce sopky Tambora (Indonésie). Pravděpodobně nejsilnější sopečná erupce za posledních několik tisíc let a nejtragičtější v historii (asi 100 000 obětí). Způsobila sopečnou zimu roku 1816 (tzv. rok bez léta).
186830. ledna. U polského Pułtusku spadl velký meteorit.(ref.) Tento úkaz byl viditelný z velké části Evropy: od Estonska po Maďarsko a od Německa po Bělorusko. Meteoroid explodoval v zemské atmosféře a roztříštil se až na 70 000 malých kousků. Celková hmotnost nalezených úlomků činí 9 tun a v tomto ohledu se jednalo o druhý největší zaznamenaný pád meteoritu (po Sikhote-Alinu v roce 1947 - 23 tun).(ref.) Pułtuský meteorit patří mezi běžné chondrity, které mají vysoký obsah železa. Vědci určili, že pochází z pásu asteroidů nacházejících se mezi Marsem a Jupiterem.
186813. srpna. Zemětřesení v Arice otřese jižním Peru s maximální intenzitou podle Mercalliho stupnice XI (extrémní) a způsobí ničivou 16 metrů vysokou vlnu tsunami, která zasáhne Havaj a Nový Zéland. Odhady počtu obětí se značně liší, od 25 000 do 70 000.(ref.)

Zobrazit obrázek v plné velikosti: 2472 x 1771px
1920 Zemětřesení v Chaj-jüanu v Číně způsobí sesuv půdy; zemře 273 400 lidí. Bylo to třetí nejtragičtější zemětřesení v historii a zároveň nejtragičtější sesuv půdy v historii.(ref.)
192113.-15. května. Nejintenzivnější geomagnetická bouře 20. století.
19722.-11. srpna. Obrovská geomagnetická bouře (jedna z největších, jaké kdy byly zaznamenány).
197210. srpna. Na obloze se objeví velký meteor.
2023-2025???

Shrnutí

Většina velkých kataklyzmat se odehrála během dvou let, těsně před koncem 52letého cyklu. Během tohoto krátkého období se udály následující události:
- největší pandemie v dějinách
- čtyři největší zemětřesení
- dvě ze tří nejsilnějších sopečných erupcí
- obě velké geomagnetické bouře, které se odehrály za maximem sluneční aktivity
- relativně nejsmrtonosnější tornádo

Pravděpodobnost, že se všechny tyto katastrofy v tomto období shodují pouze náhodou, je jedna ku mnoha milionům. To je v podstatě nemožné. Můžeme si být jisti, že k největším katastrofám dochází cyklicky. Stojí za povšimnutí, že cykličnost se netýká malých kataklyzmat.

V období kataklyzmat se také častěji než obvykle objevovaly velké meteory. Jeden z nich se dotkl atmosféry a odletěl do vesmíru hledat další dobrodružství, druhý explodoval v atmosféře a rozbil se na desetitisíce kusů.

Událostí, která byla ve vztahu k 52letému cyklu nejčasnější, byla erupce sopky Tambora (1815), k níž došlo 3 roky a 7 měsíců před koncem cyklu. Nejpozdější byla železniční superbouře v New Yorku (1921), která se odehrála 1 rok a 5 měsíců před koncem cyklu. Indiáni pro jistotu čekali tento rok a půl, než začali slavit začátek bezpečného času. Můžeme tedy konstatovat, že období přírodních katastrof trvá přibližně 2 roky a 2 měsíce.

Černá smrt byla katastrofou stejného cyklu, ale mnohem většího rozsahu. Tehdy vymřela značná část lidstva. Epidemii doprovázela řada přírodních katastrof. První z nich se odehrála 3 roky a 6 měsíců před koncem cyklu a poslední 1 rok a 6 měsíců před koncem. To znamená, že doba, kdy došlo k sérii kataklyzmat, se velmi přesně shoduje s obdobím kataklyzmat.

Mayové měli rozvinutou astronomii a dlouho si byli vědomi existence kataklyzmatického cyklu. Moderní astronomie je však nepochybně ještě lépe rozvinutá. Dnešním vědcům nemůže zůstat nic skryto. Proto je jim tajemství cyklických kataklyzmat jistě dobře známo. Rozdíl mezi oběma civilizacemi spočívá v tom, že elita amerických indiánů se o své znalosti dělila se společností, zatímco u nás jsou cenné poznatky dostupné pouze vládcům. Obyčejní lidé vědí jen to, co potřebují k efektivní práci a placení daní. Znalosti o cyklických kataklyzmatech jsou nám utajeny.

Planeta X?

Pokud existuje cyklus kataklyzmat, musí existovat i jeho příčina. Jevy, jako jsou sluneční erupce a pády meteoritů, naznačují, že příčiny cyklu je třeba hledat mimo Zemi. Na kosmický zdroj cyklu ukazuje i jeho neobvyklá pravidelnost, která se pravděpodobně vyskytuje pouze ve vesmíru - planety obíhají kolem Slunce v pravidelných cyklech. Ve vesmíru tedy musí existovat něco, co se pravidelně objevuje a interaguje se Sluncem a Zemí Američtí indiáni věřili, že za výskyt kataklyzmat jsou zodpovědní bohové. Ve starověku však byli bohové ztotožňováni s planetami. Například v řecké mytologii byl nejdůležitějším z bohů Zeus. Jeho protějškem v římské mytologii byl bůh Jupiter. Oba bohové byli ztotožňováni s největší planetou - Jupiterem. Proto se domnívám, že lze předpokládat, že Indové odkazovali na planety, když mluvili o bozích způsobujících kataklyzmata.

Existují katastrofické teorie, které předpokládají existenci další neznámé planety - planety X, která by měla obíhat kolem Slunce po velmi protáhlé dráze. Za předpokladu, že taková planeta skutečně existuje, lze vyslovit tezi, že se každých 52 let přiblíží ke středu Sluneční soustavy. Když se nebeské těleso s velkou hmotností přiblíží k Zemi, začne na naši planetu působit svou gravitací a způsobí kataklyzma. Na tektonické desky působí velká přitažlivá síla, která způsobí, že se začnou posouvat. To by mohlo vysvětlit tak častý výskyt zemětřesení v obdobích kataklyzmat. Se zemětřeseními úzce souvisejí sopečné erupce. K oběma těmto jevům dochází nejčastěji na styku tektonických desek. Zvýšení tlaku v magmatických komorách způsobené přitažlivostí planety X může zcela jistě vyvolat sopečnou erupci.

Planeta X ovlivňuje nejen Zemi, ale celou sluneční soustavu. Svým vlivem na Slunce nějakým způsobem způsobuje sluneční erupce. Planeta X také přitahuje menší objekty obíhající kolem Slunce, jako jsou meteoroidy a asteroidy. V pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem obíhají miliony kamenů různých velikostí. Právě odtud pochází meteorit Pułtusk. Za normálních okolností asteroidy klidně obíhají kolem Slunce, ale když se poblíž objeví planeta X, začne je přitahovat. Některé meteoroidy jsou vyraženy ze své dráhy a letí Sluneční soustavou různými směry. Některé z nich zasáhnou Zemi. To by vysvětlovalo časté pády meteoritů v období kataklyzmat.

Planeta X interaguje se Zemí a sluneční soustavou cyklicky, každých 52 let. Její dopad trvá pokaždé přibližně 2 roky. Odtud pocházejí dvouletá období kataklyzmat. Jedná se o velmi nedokonalou a neúplnou teorii, ale pro první kapitolu by měla být dostačující. Později se k této problematice vrátím a pokusím se důkladně prozkoumat příčinu cyklických katastrof.

Další kapitola:

13. cyklus kataklyzmat