Reset 676

 1. 52letý cyklus kataklyzmat
 2. 13. cyklus kataklyzmat
 3. Černá smrt
 4. Justiniánský mor
 5. Datování justiniánského moru
 6. Cypriánovy a Athénské epidemie
 1. Kolaps v pozdní době bronzové
 2. 676letý cyklus resetů
 3. Náhlé změny klimatu
 4. Kolaps v mladší době bronzové
 5. Resety v prehistorii
 6. Souhrn
 7. Pyramida moci
 1. Vládci cizích zemí
 2. Válka tříd
 3. Resety v popkultuře
 4. Apokalypsa 2023
 5. Světová informační válka
 6. Co dělat

Vládci cizích zemí

Abychom lépe pochopili metody činnosti a cíle kultu Saturna, musíme znát jeho historii. V této kapitole nastíním, jak se kult dostal k moci nad světem a jaké jsou jeho cíle do budoucna.

Fénicie

Z aféry Pizzagate a dalších zdrojů se můžeme dozvědět, že příslušníci elity přinášejí bohu Baalovi dětské oběti. Tato skutečnost jasně naznačuje, že jsou stoupenci kanaánského náboženství, které má svůj původ ve starověké zemi Kanaán, známé také jako Fénicie. Tato země se nacházela na východním pobřeží Středozemního moře, na území dnešního Izraele, Palestiny a Libanonu. Fénická civilizace se začala rozvíjet již v roce 2750 př. n. l. Později Féničané kolonizovali velkou část středomořského pobřeží, zejména severní Afriku. V roce 814 př. n. l. založili Kartáginskou říši, která existovala až do roku 146 př. n. l. Féničané učinili mnoho významných objevů. Měli vysoce rozvinutou společenskou organizaci a značné materiální zdroje, které jim umožnily vytvářet působivé stavby. Nezaostávali za slavnými civilizacemi Sumeru a Egypta.

Kanaánci, stejně jako jiné starověké kultury, vyznávali polyteistické náboženství. Z mnoha bohů, které uctívali, byli nejdůležitější Ašera, El a Baal. Ašera je bohyně matky, bohyně plodnosti. El je nejvyšší bůh, stvořitel světa, a Ašerin manžel. El byl také někdy ztotožňován s Baalem, který byl bohem bouře, deště a plodnosti. Řeckým protějškem Baala byl Kronos a římským bůh Saturn. Proto lze uctívače Baala nazvat také kultem Saturna. Baal a El byli zobrazováni jako býk nebo někdy jako beran. Kanaánci uctívali bohy tak, že jim vztyčovali stély (svislé vytesané kameny). Stavěli mohyly ze země, na kterých prováděli své rituály.

Lidské oběti
Obětování dítěte Molochovi (ilustrace z Bible)

Podle Bible byli Kanaánci nejvíce demoralizovaným a zdegenerovaným národem. Nejenže uctívali modly, ale také se věnovali věštění, čarodějnictví, proroctví a vyvolávání duchů. Bible je také důrazně odsuzuje za praktikování incestu, homosexuality a zoofilie. Z Bible jsou známá kanaánská města Sodoma a Gomora, která měl Bůh Izraelitů za jejich hříchy zničit ohněm a sírou. Nedávno vědci objevili v Jordánsku stopy po pádu velkého meteoritu z doby kolem roku 1650 před naším letopočtem.(ref.) Právě tato událost pravděpodobně inspirovala příběh o zničení Sodomy a Gomory. Hřích Kanaánců, který vzbudil největší odpor u jejich sousedů, spočíval v tom, že "procházeli děti ohněm Molochovi". Aby si zajistili déšť a úrodu, přinášeli bohu Baalovi lidské oběti. Oběť Molkovi (Molochovi) spočívala v zápalné oběti prvorozených dětí a oběť Heremovi se přinášela zabíjením válečných zajatců.

Mnoho současných řeckých a římských historiků popisuje Kartágince jako praktikující oběti dětí upalováním. Jejich popisy si můžete přečíst zde: link. Vyhrocená krize vyžadovala zvláštní obřady, při nichž bylo na hořící hranici hozeno až 200 dětí z nejbohatších a nejmocnějších rodin. Moderní archeologie ve starověkých punských oblastech odhalila řadu velkých pohřebišť s urnami obsahujícími zuhelnatělé kosti kojenců. Němý film "Cabiria" z roku 1914 ukazuje, jak vypadalo přinášení obětí v Kartágu.

Cabiria (Giovanni Pastrone, 1914)
Hyksósové
Socha panovníka dynastie Hyksósů

Kanaánci a Kartaginci neměli mezi svými sousedy dobrou pověst. Řečtí a římští autoři je popisovali jako proradné, chamtivé a zrádné. Orosius napsal, že v jejich vzájemných vztazích nebyly ani chvíle štěstí, ani chvíle míru ve stycích s jinými národy. Existuje egyptská stéla s písemnou kletbou vůči kanaánským městům. A v ruinách sumerského města Mari byl nalezen dopis na hliněné tabulce, jehož autor si stěžoval na "zloděje a Kanaánce, kteří ve městě působí spoušť".

Kolem roku 1675 př. n. l. se Kanaáncům podařilo dobýt Dolní Egypt. Kanaánští vládci v Egyptě se nazývali Hyksósové, což znamená "vládci cizích zemí". Na dobytých územích uplatňovali jinou politiku než ostatní nájezdníci. Nezřizovali vlastní správu a nepotlačovali obyvatelstvo, ale přizpůsobovali se stávajícímu řádu a splývali se staletou tradicí a zkušenostmi. Na obsazených územích významně přispěli k rozvoji techniky zavedením koňských povozů (vozů), které způsobily revoluci ve způsobu vedení vojenských operací. V oblasti náboženství si počínali stejně jako v politice. Přijali Seta (boha temnoty a chaosu) jako svého hlavního boha a ztotožnili ho s Baalem. Také v Egyptě Kanaánci přinášeli lidské oběti, o čemž svědčí ostatky mladých žen, které se tam našly.

Izraelci

Kanaánci vládli Egyptu více než sto let, než Egypťané znovu získali kontrolu nad svou zemí. Brzy poté si Egypt podmanil kenaanskou zemi a poté ji okupoval po dobu asi čtyř století. Bible toto období popisuje jako egyptské zajetí Izraelitů (Izraelité jsou potomky Kanaánců). V této době, za vlády faraona Achnatona, se stal populárním kult jediného boha - boha slunce Atona -, který dal vzniknout monoteistickým náboženstvím. Poté, během globálního kataklyzmatu v pozdní době bronzové, Egypt těžce utrpěl a to umožnilo Kanaáncům znovu ovládnout svou zemi. Tento reset také vyvolal velké stěhování národů. V Bibli je tento příběh prezentován jako exodus Izraelitů z Egypta. Někteří z Kanaánců se inspirováni egyptským kultem Atona obrátili k monoteismu a vytvořili judaismus.

V knize Exodus se píše, že když Izraelité vyšli z Egypta a putovali pouští, někteří z nich pochybovali o moci Boha Jahveho a vrátili se k uctívání zlatého telete. Tele neboli býk je obrazem kanaánského boha Baala. První Izraelité tedy uctívali Baala a pravděpodobně mu přinášeli lidské oběti. Bůh Izraelitů uctívání telete ostře odsoudil. Judaismus byl vůči kanaánskému náboženství od počátku nepřátelský. V Bibli Bůh přikazuje svému vyvolenému lidu, aby obsadil zemi Kanaánců (zaslíbenou zemi) a zabil všechny obyvatele této země včetně dětí, aby se zlo páchané tímto lidem už nikdy nevrátilo. Izraelité tento příkaz splnili jen do určité míry. V dobytých zemích založili starobylé židovské státy Izrael a Judsko. Král Šalomoun s pomocí fénického krále Chírama postavil v Jeruzalémě chrám, kde se přinášely krvavé zvířecí oběti. Uctívání Baala přetrvávalo zejména ve Fénicii a kanaánské náboženství se udrželo. Spor mezi monoteistickým a polyteistickým náboženstvím zůstává dodnes nevyřešen. Mnohé skutečnosti naznačují, že k závěrečné bitvě dojde již brzy.

Amerika

Féničané byli popisováni jako podnikaví a pragmatičtí, projevovali pozoruhodnou schopnost inovovat a přizpůsobovat se měnícím se okolnostem. Vyznačovali se chytrostí a vysokou inteligencí. Jejich nejvýznamnějším vynálezem je abeceda. Féničané jsou také považováni za vynálezce mýdla a peněz jako platebního prostředku. Fénicie a Kartáginská říše patřily k hospodářsky nejrozvinutějším zemím starověku. Podle všeobecného názoru bylo Kartágo nejbohatším městem na světě. Mělo velmi dobře rozvinutá řemesla a vyspělé zemědělství. Ve velkém měřítku obchodovali s otroky. Nejdůležitějším zdrojem příjmů fénických měst byl hlubokomořský obchod, neboť Féničané byli především národem nedostižných mořeplavců a obchodníků.

Féničtí mořeplavci se plavili daleko za Gibraltar, mimo jiné i na Cínové ostrovy, které jsou obvykle ztotožňovány s Británií. Objevili Kanárské ostrovy a pravděpodobně i Kapverdské ostrovy. Podle Hérodotových záznamů se pravděpodobně plavili kolem Afriky na příkaz egyptského faraona Necha II (asi 600 př. n. l.). Evropským mořeplavcům se tento výkon podařil až o více než 2 tisíciletí později. Existují náznaky, že starověcí Féničané nebo Kartaginci dosáhli Brazílie. Potvrzují to různá fakta, starověké prameny a archeologické nálezy. Příkladem jsou fénické nápisy, které byly objeveny po celé Brazílii, včetně vnitrozemí.(ref.) Můžete si o nich přečíst zde: link.

Mapa Piri Reis z roku 1513
Zobrazit obrázek v plné velikosti: 1309 x 1746px

Konkvistador Pedro Pizarro ve své zprávě o velké španělské invazi do Jižní Ameriky v roce 1500 uvádí, že masy andských indiánů jsou malé a tmavé, zatímco členové vládnoucího rodu Inků jsou vysocí a mají bělejší pleť než samotní Španělé. Zmiňuje se zejména o některých jedincích v Peru, kteří byli bílí a měli zrzavé vlasy. Totéž nacházíme i mezi mumiemi v Jižní Americe. Některé mumie mají červené, často kaštanově zbarvené vlasy, hedvábné a vlnité, jaké se vyskytují u Evropanů. Mají dlouhé lebky a pozoruhodně vysoká těla. Většina zrzavých mumií pochází z kultury Paracas, která trvala od roku cca 800 př. n. l. do roku cca 100 př. n. l.(ref.) Pizarro se ptal, kdo jsou ti zrzaví s bílou pletí. Inčtí indiáni mu odpověděli, že jsou to poslední potomci Viracochů. Viracochové byli podle nich božská rasa bílých mužů s vousy. Inkové si o Španělech mysleli, že jsou to Viracochové, kteří se plavili zpět přes Pacifik.(ref., ref.)

Pokud připustíme, že se Féničanům podařilo ve starověku dobýt Ameriku, je jasné, proč je mezi oběma vzdálenými kulturami tolik podobností. Indiáni stavěli kamenné stély s obrazy bohů stejně jako Féničané. Stavěli také pyramidy bez vrcholu, podobně jako symbol na jednodolarové bankovce. Na vrcholu pyramid Aztékové prováděli krvavé vraždy válečných zajatců a obětovali děti bohu deště Tlalocovi. Vraždy prováděli tak, aby oběti způsobili co největší bolest, což jim mělo zajistit přízeň bohů.

Kult Saturna ve středověku

Fénicie byla dobyta Alexandrem Makedonským v roce 332 př. n. l. a Kartáginská říše existovala až do roku 146 př. n. l., kdy ji dobyla Římská říše. 90 % Kartaginců bylo zabito a ti, kteří přežili, byli zajati. Kartágo bylo srovnáno se zemí. Římská říše vládla celému Středomoří po několik následujících set let, takže Saturnův kult již nemohl být praktikován, alespoň ne otevřeně. Kolem roku 200 n. l. píše křesťanský autor Tertulián:

V Africe obětovali nemluvňata Saturnovi, ... a dodnes tento svatý zločin tajně přetrvává.

Tertulián, asi 200 n. l.

Apology 9.2–3

O několik století později se potomci Féničanů plavili do severní Evropy a usadili se ve Skandinávii, kde v 8. století založili národ Vikingů. Vikingové prosluli svou brutalitou a podnikali dálkové námořní výpravy kupeckého a loupežného charakteru. Existují důkazy, že v 11. století dosáhli Severní Ameriky. Vikingové dobyli Normandii. Tam konvertovali ke křesťanství a přestali provádět pohanské rituály. Z Normandie pocházel Vilém Dobyvatel, který v roce 1066 dobyl Anglii. Britská královská rodina je jeho potomkem.

Chazarsko

V raném středověku, po velkém stěhování národů, se potomci Féničanů a jejich kultu Saturna objevili také v Chazarském kaganátu. Tato země vznikla v 7. století u Černého moře, severně od Kavkazu. Zahrnoval území dnešní Gruzie, východní Ukrajiny, jižního Ruska a západního Kazachstánu. Zřejmě není náhodou, že v hlavním městě Kazachstánu (Astana) se nyní nachází velká budova připomínající zednářskou pyramidu.(ref.) Chazarsko bylo multináboženským a multietnickým státem. Obyvatelstvo Chazarska tvořilo asi 25 různých etnických skupin. Vládnoucí vrstva byla poměrně malá skupina, která se etnicky a jazykově lišila od svých poddaných národů. Muslimský geograf al-Istachrí z 10. století tvrdil, že vládnoucí Bílí Chazaři byli nápadně hezcí, měli zrzavé vlasy, bílou pleť a modré oči, zatímco Černí Chazaři byli snědí, hraničící s tmavočernou barvou, jako by byli "nějací Indové". Chazaři byli jedním z největších dodavatelů otroků na muslimský trh. Prodávali zajaté Slovany a domorodce z euroasijských severních zemí. Chazaři se lišili od lidí z okolních zemí. Byli popisováni jako zloději a špehové. Říkalo se o nich, že jsou to lidé bez zákona, kteří žijí hříšným životem, sexuálními výstřelky a krutostí. Byli mistry podvodu. Uctívali Baala, který požadoval dětské oběti. Sousední země jimi pohrdaly. Nenáviděly jejich obětní rituály, při nichž házeli děti do ohně nebo je podřezávali, aby pili jejich krev a jedli jejich maso. Někdy mezi lety 740 a 920 n. l. chazarská královská rodina a šlechta konvertovala k judaismu, zatímco zbytek obyvatelstva pravděpodobně zůstal u starého turkického náboženství. Přestože konvertovali k judaismu, nikdy se ve skutečnosti nevzdali své pohanské víry. Postupovali podobně jako předtím v Egyptě, když začali uctívat Seta. Tentokrát přijali judaismus, ale místo Boha začali uctívat Satana. Proto se jim někdy říká Satanova synagoga. Pád Chazarska nastal ve 12. a 13. století. Poté členové kultu emigrovali na západ a usadili se v různých evropských zemích.

Židé

Dnes se většina členů sekty hlásí k židovství, i když někteří z nich vyznávají i jiná náboženství. Vydávat se za Židy byl velmi chytrý tah. Tímto způsobem se pokaždé, když někdo kritizuje činy chazarských "Židů", skuteční Židé cítí uraženi a začnou je bránit. Chazaři se ani nemusí snažit, protože to za ně dělají jiní. A Židé jsou na kritiku citliví, což je pochopitelné, protože v minulosti byli často obviňováni ze špatných činů chazarských "Židů". Ve středověku byli Židé vyhnáni z mnoha evropských zemí. Jedním z důvodů byla obvinění z provádění rituálních vražd dětí. Židé byli z těchto činů obviňováni v různých obdobích - od starověku až po současnost (viz: link) a v různých zemích - nejen v Evropě, ale také v arabských zemích, Rusku, USA a dalších. Podle oficiální verze jsou všechna tato obvinění vymyšlená, ale těžko si dovedu představit, že by si lidé, kteří žili v různých staletích a v různých kulturách, prostě vymysleli úplně stejné příběhy. Zajímavé je, že ačkoli Židé byli v Evropě přítomni již od starověku, první obvinění z rituálních vražd se na tomto kontinentu objevila až ve 12. století,(ref.) tedy těsně po příchodu Chazarů.

Rituální vražda Šimona z Tridentu. Ilustrace ve Weltchroniku Hartmanna Schedela z roku 1493.
Černá šlechta

Jedním z míst, kde se Chazaři hojně usazovali, byla Itálie, zejména Benátky. Na počátku 12. století se oligarchové chazarského původu přiženili do benátských královských rodin. V následujících staletích, v období křížových výprav, se Benátky rozrostly a staly se jedním z nejbohatších měst v Evropě a jednou z největších obchodních a politických mocností ve Středomoří. Benátky disponovaly velkou flotilou a vydělávaly na přepravě křižáků na Blízký východ a na obchodních privilegiích. V roce 1157 byla v Benátkách založena první banka v historii. Bankéři byli od počátku ztotožňováni s Židy. Oligarchie šlechticů a obchodníků získala úplnou kontrolu nad Benátkami v roce 1171, kdy bylo jmenování dóžete předáno takzvané Velké radě, složené z členů oligarchie (mezi nimi i nechvalně proslulé rodiny de'Medici). Černá šlechta byly ty oligarchické rodiny Benátek a Janova, které držely výsadní obchodní práva (monopoly). Tito lidé si vysloužili titul "černí" kvůli svému bezohlednému nedostatku skrupulí. Ve velkém měřítku používali vraždy, únosy, loupeže a nejrůznější podvody a při dosahování svých cílů nebrali ohled na žádný odpor. Symbolem jejich tajného způsobu jednání by mohly být masky, jimiž je proslulý benátský karneval. Mnozí příslušníci černých šlechtických rodů se stali také vysoce postavenými duchovními a dokonce papeži, proto se někdy označují jako papežské pokrevní rody. Právě z těchto 13 mocných italských rodů pocházejí všechny dnešní nejmocnější rody, i když dnes používají jiná příjmení.

Templářští rytíři

(ref.)Mnohá fakta naznačují, že to byli členové kultu Saturna, kdo vytvořil a řídil katolický řád známý jako templáři. Tento vojenský řád byl založen v roce 1119 a ve středověku existoval téměř dvě století. Jeho úkolem bylo chránit křesťanské poutníky v Palestině. Plný název řádu zněl "Chudí spolubojovníci Krista a Šalamounova chrámu". Sídlo měl v dobyté mešitě Al-Aksá na Chrámové hoře v Jeruzalémě. Toto místo má svou mystiku, protože bylo postaveno nad místem, které je považováno za ruiny Šalamounova chrámu. Křižáci proto označovali mešitu Al-Aksá jako Šalamounův chrám. Templáři vyvinuli inovativní finanční techniky, které byly ranou formou bankovnictví, a vybudovali síť téměř 1 000 komend a opevnění po celé Evropě a Svaté zemi, čímž vytvořili pravděpodobně první nadnárodní společnost na světě.

Templáři byli obviněni z mnoha trestných činů, například z finanční korupce, podvodů a utajování. Objevovala se tvrzení, že při tajných iniciačních obřadech byli rekruti nuceni plivat na kříž, a bratři byli obviňováni z podpory homosexuálních praktik. Templáři byli také obviňováni z modloslužby a podezříváni z uctívání postavy známé jako Bafomet. Francouzský král Filip IV., který měl vůči řádu velké dluhy, nařídil, aby bylo mnoho členů řádu ve Francii zatčeno a mučeno. V pátek 13. října 1307 byly v Paříži upáleny desítky templářů na hranici. Papež pod nátlakem krále řád rozpustil a poté dal pokyn všem křesťanským panovníkům v Evropě, aby zabavili veškerý majetek templářů. Jedna z teorií o původu svobodného zednářství tvrdí, že pochází přímo od historických templářů prostřednictvím jejich posledních členů ze 14. století, kteří se údajně uchýlili do Skotska (odtud název Skotský ritus).

Cesta k vládě nad světem

Ve středověku, kdy měla katolická církev velký vliv, byl kult Saturna potlačován. Kult dodnes nenávidí křesťanství, protože v něm vidí největší hrozbu pro svou moc. První důkazy o jejich plánování spiknutí s cílem převzít moc pocházejí z roku 1489, kdy židovský nejvyšší soud v Konstantinopoli v reakci na pronásledování napsal dopis, v němž francouzským Židům doporučil, aby infiltrovali všechny významné instituce: vládní úřady, církev, zdravotnictví a obchod. Měl to být způsob, jak převzít moc ve státě. Dopis si můžete přečíst zde: link. A skutečně, krátce poté začíná sekta získávat stále větší vliv.

Anglie

Okultní černá šlechta vymyslela rafinovaný plán, jak se zmocnit moci v zemích pomocí převratů, svržení vládnoucích monarchů a zavedení demokracie, což je systém, který lze nejsnáze zmanipulovat. Začali zinscenováním Cromwellovy revoluce v Anglii (1642-1651). V důsledku revoluce byl král Karel I. svržen svými poddanými a sťat. Kromě toho byl zrušen zákaz židovského osídlení v Anglii. Brzy poté pomohla černá šlechta Vilémovi Oranžskému zmocnit se anglického trůnu (r. 1689-1702). Za jeho vlády byl v roce 1689 přijat zákon, který zaručoval nadřazenost parlamentu nad monarchií, čímž vznikla parlamentní demokracie. V roce 1694 byla založena Anglická banka. Byla to první centrální banka pod kontrolou kultu. Od té doby mohla vytvářet peníze "ze vzduchu", poskytovat půjčky vládám, a tím je činit závislými na sobě samých. Zároveň se londýnská City stala subjektem nezávislým na Anglii. Více informací o anglické revoluci si můžete přečíst zde: link.

Zednářství

Ve stejné době byly v Anglii založeny první zednářské lóže. Svobodné zednářství vzniklo transformací dřívější tajné organizace - rozenkruciánů. Heslo svobodného zednářství zní: "Volnost, rovnost, bratrství". Ve stejné době také začíná doba osvícenství, která prosazuje racionální myšlení, kritiku církve a demokratizaci státu. Tyto názory dokonale posloužily programu sekty. Prvním velkým úspěchem svobodného zednářství byla infiltrace jezuitského řádu. Byl to řád s velkým vlivem, vytvořený pro zvláštní úkoly. Zabýval se mimo jiné udržováním vztahů církve se světskou mocí. Kvůli těmto úzkým kontaktům s úřady byl řád pro zednářstvo atraktivním cílem. V 18. století byl jezuitský řád pro svou podvratnou činnost vypovězen z většiny západoevropských zemí. Dokonce i papež jejich činnost odsoudil a v roce 1773 řád rozpustil (obnoven byl až o 41 let později, po napoleonských válkách). V 18. století také v Anglii začíná průmyslová revoluce. Kapitalisté z londýnské City efektivně rozvíjeli své podniky, což jim umožnilo získat obrovské majetky. Postupem času se stali bohatšími než králové.

Indie
Vlajka Britské východoindické společnosti

Kult měl již Anglii pod kontrolou, takže když Anglie začala v 17. století dobývat kolonie a transformovat se v Britské impérium, kult postupně rozšířil svůj vliv na dobytá zámořská území. Od poloviny 18. do poloviny 19. století byla Indie kolonizována Britskou východoindickou společností. Jednalo se o soukromou společnost vlastněnou City of London Corporation, i když v ní měl podíl i král. Vlajka Britské východoindické společnosti má 13 vodorovných pruhů, což může naznačovat, že ji vlastnilo 13 vládnoucích dynastií. Společnost byla tak mocná, že měla právo mít vlastní měnu a vybírat v Indii daně. Měla právo vydržovat vlastní armádu, uzavírat politické dohody a spojenectví a vyhlašovat války. Soukromé vojenské síly společnosti byly dvakrát větší než britská armáda. Soukromým vlastníkem této společnosti byla nejen celá Indie, ale také Pákistán, Bangladéš, Myanmar (Barma) a Srí Lanka. Kdyby to byl stát, byla by to druhá nejbohatší země na světě (po Číně).(ref.) Byla to však společnost, takže její hlavní odpovědností bylo maximalizovat zisk. Dělala to za cenu mimořádných lidských ztrát. V roce 1770 vedla politika společnosti ke katastrofálnímu hladomoru v Bengálsku, při kterém zahynulo asi 1,2 milionu lidí, tedy 1/5 obyvatelstva.(ref.) Společnost brutálně potlačovala povstání. V roce 1857 bylo při povstání zabito 800 tisíc hinduistů. Po této události přešla Indie pod správu britské vlády a později indické vlády. Nemyslíte si ale, že by se zkušení kapitalisté dokázali vzdát tak obrovského jmění jen tak? Mají plnou kontrolu nad vládami, takže předáním Indie vládě vlastně o nic nepřišli. Indie jim stále patří. Změnila se pouze forma vládnutí z otevřené na skrytou kontrolu. Díky tomu se lidé už nebouří,protože nejsou schopni bojovat proti moci, která není vidět.

Spojené státy americké
George Washington jako svobodný zednář

V roce 1776 založili nejvyšší zednáři řád Iluminátů. Dnes již řád pravděpodobně neexistuje, ale jeho název se používá k označení skupiny, která zaujímá vrchol pyramidy moci. Ve stejném roce byly založeny Spojené státy. Z 56 signatářů americké Deklarace nezávislosti bylo 53 svobodných zednářů.(ref.) USA byly od samého počátku vytvářeny jako vzorový zednářský stát. Nebo spíše zednářská korporace, protože ačkoli se USA tváří jako stát, ve skutečnosti jsou korporací, stejně jako Východoindická společnost. Dokonce i jejich vlajka je téměř stejná. A co je nejzajímavější, první vlajka USA, která se používala v letech 1775-1777 (vlajka Velké unie),(ref.) byla zcela totožná s vlajkou Východoindické společnosti. Vlajky nelžou, Spojené státy jsou stejnou korporací jako Východoindická společnost. USA jsou stále kolonií závislou na londýnské City (více o tom zde: link). Volby v USA plní pouze motivační roli (v jiných zemích tomu není jinak). Majitelé si všimli, že jejich poddaní se méně bouří a pracují efektivněji, pokud mohou jednou za několik let volit jednoho ze dvou kandidátů na prezidenta korporace. Oba kandidáti jsou samozřejmě předem vybráni vlastníky, aby bylo zajištěno, že bez ohledu na to, kdo vyhraje, budou sledovány zájmy korporace.

Francie

Nebyl to nikdo jiný než svobodní zednáři, kdo řídil Francouzskou revoluci (1789-1799). Heslo svobodného zednářství se dokonce stalo heslem revoluce. V důsledku převratu byl král Ludvík XVI. a mnoho dalších zastánců tradičního řádu sťato na gilotině. Absolutní monarchie byla nahrazena parlamentní monarchií. Od nynějška musel král brát ohled na názor parlamentu. Bezprostředně po revoluci se ve Francii ujal moci Napoleon Bonaparte. Napoleon je na obrazech často zobrazován s rukou zastrčenou v saku, což je poznávací znamení svobodných zednářů. Během napoleonských válek (1799-1815) svobodní zednáři cestovali spolu s Napoleonovou armádou až na východ do Ruska a po cestě všude zakládali lóže. V roce 1848 to vedlo k vypuknutí řady demokratických a liberálních revolucí v celé Evropě (známých jako jaro národů). Během napoleonských válek zbohatl slavný židovský bankéř Mayer Amschel Rothschild. Nebyli to však Rothschildové, kdo vytvořil tajnou společnost, ale tajná společnost, která vytvořila Rothschildy.

Královské rodiny
Královna Viktorie

Londýnská City vedla k zániku mnoha královských rodů, ale některé z nich také převzala. Z černé šlechty vzešel okultní rod Sasko-Kobursko-Gothajský, který vládl jednomu z mnoha menších knížectví v Bavorsku v Německu. V roce 1831 byl belgickým králem zvolen Leopold I. z rodu Sasko-Kobursko-Gothajského, který byl svobodným zednářem. Jeho potomci sedí na belgickém trůnu dodnes, ale pod jiným jménem. Aby skryli svůj původ, změnili si rodové jméno na rod Belgů. V roce 1836 se Ferdinand II. ze Sasko-Koburska a Gothy oženil s portugalskou královnou. Sjednocením rodů převzal kult portugalské královské rodiny a s ním i moc v této zemi. Tato rodina seděla na portugalském trůnu až do zrušení monarchie. Matka britské královny Viktorie pocházela rovněž z rodu Sasko-Kobursko-Gothajského. V roce 1837 nastoupila Viktorie na trůn britského impéria. Provdala se za prince Alberta Sasko-Koburského a Gothajského, svého bratrance. Členové kultu se dodnes často žení s vlastními bratranci, aby si zachovali víru a nemuseli se dělit o své bohatství s cizími lidmi. Lidé byli překvapeni, že si královna velké říše vzala prince tak nízkého postavení. Možná bylo skutečným cílem spojit vliv královské rodiny s mocným kultem. Tímto způsobem se kultu podařilo uchvátit moc ve Velké Británii a dalších zemích, které uznávaly nadřazenost britského panovníka. O Viktorii a Albertovi bylo známo, že se účastní spiritistických seancí, na nichž jsou vyvoláváni duchové. Jejich děti a potomci již byli vychováváni jako členové kultu. Okultisté z britského rodu Sasko-Koburského a Gothajského si později změnili příjmení na Windsor a pod tímto příjmením jsou známí dodnes. Součástí kultu je nepochybně i nizozemská královská rodina. Je známo, že skupinu Bilderberg založil nizozemský princ Bernhard.

Afrika

V roce 1885 se evropské mocnosti rozhodly začít kolonizovat Afriku. Za necelých 30 let byl celý kontinent dobyt. Většinu území zabrala Velká Británie, Francie, Portugalsko a Belgie. Všechny tyto země byly v té době již pod kontrolou kultu. Po druhé světové válce africké země formálně získaly nezávislost, ale pravdou je, že Británie a další koloniální země se svých kolonií nikdy nevzdaly. V reálném světě neexistují takové případy, že by se někdo vzdal moci bez boje. Pouze se změnila forma řízení. Všude, kde londýnská City kdy měla kolonie, zanechala své globální korporace a své agenty, kteří tyto země dodnes tajně ovládají.

Britské impérium

Britské impérium bylo největším impériem v celé historii lidstva. V době svého největšího rozkvětu v roce 1921 pokrývalo impérium, nad nímž slunce nikdy nezapadalo, čtvrtinu rozlohy světa a jeho královské námořnictvo zasahovalo do všech koutů světa. V 19. století bylo 90 % světového obchodu přepravováno britskými loděmi kontrolovanými Korunou. Zbývajících 10 % lodí muselo koruně platit provize za pouhé privilegium využívat oceány. Historici nenabízejí žádné věrohodné vysvětlení, proč tak mocné a relativně nedávno existující impérium náhle zaniklo. Koneckonců ji nikdo nemohl ohrozit, neprohrála žádnou válku, ani ji nepotkalo žádné velké kataklyzma. Pro tuto hádanku může existovat pouze jediné vysvětlení: Britské impérium zmizelo, protože zmizet chtělo. V určitém okamžiku byl vliv impéria již tak velký, že si vyžádal nepřátelství celého světa. Proto se rozhodlo skrýt ve stínu. Impérium ve skutečnosti nikdy nezaniklo, pokračovalo ve svých výbojích, ale od té doby tak činilo v utajení, pomocí svých agentů.

Brazílie

V Brazílii byla monarchie svržena v roce 1889 státním převratem, který vedl Deodoro da Fonseca, rovněž svobodný zednář. Brazílie se stala republikou. Byla přijata ústava po vzoru USA a brzy byla zavedena odluka církve od státu. Zajímavé je, že nově vzniklá Brazilská republika přijala v prvním roce své existence také vlajku se 13 vodorovnými pruhy.(ref.)

Írán

Ve stejném roce (1889) je v Íránu založena centrální banka pod britskou kontrolou.(ref.) Založil ji Žid Israel Beer Josaphat, který si změnil jméno na Paul Reuter, aby skryl svůj původ. Nejvíce se proslavil založením slavné tiskové agentury Reuters. V Íránu získal daňové úlevy a výhradní právo využívat přírodní zdroje a vydávat peníze. A kdo ovládá emisi národních peněz, ovládá celý národ. I když se Írán tváří jako nezávislý stát, ve skutečnosti je pod kontrolou globálních vládců. To potvrzuje i chování Íránu během pandemie koronaviru. Írán byl po Číně druhou zemí, která zavedla koronavirovou psychózu. Média po celém světě ukazovala, jak se v Íránu kopou masové hroby pro oběti koronaviru. Po dvou letech pandemie je v Íránu 100krát více případů COVID-19 než na vrcholu psychózy (podle oficiálních údajů), a přesto už žádné masové hroby nejsou potřeba. Toto podivné chování Íránu dokazuje, že tuto zemi ovládají globální vládci.

Rusko

V roce 1917 byl do Ruska vyslán Vladimír Lenin, který byl agentem financovaným bankéři z londýnské City a jejich společníky z New Yorku, aby zahájil socialistickou Říjnovou revoluci. Krátce poté byl na Leninův příkaz zavražděn ruský car Mikuláš II. s celou rodinou, čímž v Rusku skončila monarchie. Socialismus v SSSR byl od samého počátku řízen londýnskou City. Byl to geniální plán. Socialisté převzali majetek ruských kapitalistů a předali jej pod státní správu. A stát řídili politici jako Lenin a Stalin, kteří byli zednáři, tedy agenti londýnské City a britského krále (koruny). Tímto způsobem západní kapitalisté převzali kontrolu nad Ruskem. A činili tak zcela beztrestně, protože nikdo nebyl schopen přijít na to, že za zavedením socialismu stojí právě kapitalisté. Po revoluci bylo v SSSR zavedeno centrálně plánované hospodářství. Všechny velké podniky byly řízeny shora dolů úřady. Bylo to tedy stejné jako v USA a dalších kapitalistických zemích, kde vše řídí společnosti jako Blackrock. Rozdíly byly jen zdánlivé: v SSSR ekonomiku řídil stát, který byl skrytě řízen kapitalisty, a v USA ekonomiku řídí kapitalisté, kteří skrytě řídí i stát. V období studené války byli lidé ochotni se kvůli těmto povrchním rozdílům navzájem zabíjet. Koruna chtěla vyvolat konflikt mezi oběma systémy, aby mohla účinně manipulovat veřejností a zeměmi, které byly dosud nezávislé na jejím vlivu. Byla to velmi účinná technika manipulace, podobná technice "hodný a zlý policajt".(ref.) Konflikt mezi oběma systémy zavdal příčinu k válkám v Koreji a Vietnamu a umožnil agentům Koruny získat v těchto zemích moc. A když už vzorec studené války nebyl zapotřebí, pak tytéž mocnosti, které socialismus vytvořily, jej jednoduše přes noc zlikvidovaly. S vůlí lidu to nemělo nic společného. Obyvatelé východního bloku o plánech na zavedení kapitalismu ani nevěděli. Byli postaveni před hotovou věc. Po zavedení tržního hospodářství byly privatizovány státní podniky. Byly prodány západním korporacím za zlomek své hodnoty. Bývalé socialistické země, včetně Ruska, jsou dodnes pod kontrolou koruny. V Rusku je však možná o něco větší skupina vlastenců než v jiných zemích, což neumožňuje plnou realizaci programu globálních vládců.

Druhá světová válka

Hned po skončení první světové války v roce 1918 vedla listopadová revoluce organizovaná korunou ke svržení monarchie v Německu a k zavedení demokracie. Demokracie brzy umožnila vynést k moci britského agenta Adolfa Hitlera a zavést nacionální socialismus. Nacismus pomohl vyvinout techniky manipulace se společností, které jsou dodnes hojně využívány vládami. Kromě toho měl vést k velké válce.

Druhá světová válka byla od počátku řízena korunou. Důkazy o tom lze vidět zde: link. Stejní velcí bankéři financovali obě strany konfliktu - Německo i SSSR. Podle oficiálního vyprávění byla příčinou války snaha Německa o světovou nadvládu. Ve skutečnosti Hitlerův hlasitě propagovaný dobyvačný plán sloužil pouze k odvedení pozornosti, aby koruna mohla nepozorovaně dobýt svět. Britsko-americké impérium bylo již před válkou dominantní mocností, ale stále mělo silné soupeře, zejména Německo a Rusko, ale také Čínu a Japonsko. Právě v těchto zemích způsobila válka největší zkázu obyvatelstva a hospodářství. Naproti tomu v zemích, jako byla Velká Británie, USA a Britská Indie, byly ztráty zanedbatelné. A USA na válce vydělaly tolik, že se staly velmocí. Válka také posloužila jako záminka k vytvoření Organizace spojených národů, která je v jistém smyslu světovou vládou. Prostřednictvím OSN mohou světoví vládci vyvíjet nátlak na země, které se jim nechtějí podřídit. Tímto způsobem dosáhla koruna nezpochybnitelné globální hegemonie. Stačí se podívat, kdo tuto válku financoval a kdo z ní měl prospěch, a hned je jasné, kdo ji rozpoutal a za jakým účelem. Velké ideologie jako nacismus a komunismus byly ve skutečnosti jen záminkou, která přiměla nemyslící masy, aby se zapojily do sebezničující války. Stejně jako Hitlerovým úkolem bylo zničit Německo, Stalinovým úkolem bylo zničit Sovětský svaz, což se mu podařilo na výbornou, neboť jeho země utrpěla v této válce nejtěžší ztráty. Přesto se mu podařilo přesvědčit svůj lid, že je hrdinou, který zachránil svou zemi před okupanty.

Dalším cílem druhé světové války bylo vytvoření státu Izrael. Pronásledování Židů sloužilo k tomu, aby se cítili ohroženi a aby se ospravedlnila potřeba židovského státu. Izrael byl však založen sektou na území, které mu předalo britské impérium. Od svého vzniku je Izrael pod kontrolou sekty, tedy pod kontrolou lidí, kteří nenávidí skutečné Židy. Tento chytrý plán umožnil sektě ovládnout kanaánské země, z nichž vzešla. Všechny tyto důsledky války byly předem naplánovány Korunou.

Čína

V 19. století britská Východoindická společnost pěstovala opium v Indii, pak ho vozila do Číny a tam ho prodávala. Vydělávala na něm jmění a zároveň zdrogovávala Číňany a oslabovala jejich společnost. Čínský král nakonec dovoz drog zakázal. V reakci na to vyvolali kolonisté dvě opiové války (1839-1842 a 1856-1860), které vyhráli. Čína byla nucena otevřít svůj trh opiu a západnímu zboží. To umožnilo západním zemím učinit čínskou ekonomiku závislou na sobě a přivést korunní agenty. Ti postupně vedli k pádu vládnoucí dynastie Čching v roce 1912, po němž Čína vstoupila do období občanské války a společenských změn. A po druhé světové válce vypukla čínská socialistická revoluce (1949), která dala Koruně plnou kontrolu nad touto zemí, stejně jako tomu bylo dříve v Rusku. Brzy poté vypukla korejská válka, jejímž výsledkem bylo rozdělení Koreje na dva státy. Korunou ovládané USA dosadily v Jižní Koreji k moci své loutky. Mezitím v Severní Koreji SSSR, rovněž ovládaný Korunou, pomohl zavést socialismus a přivedl k moci své zástupce - dynastii Kimů. Navzdory zdání je i Severní Korea pod kontrolou globálních vládců.

Japonsko

V roce 1854 Spojené státy pod hrozbou použití síly ze strany amerického námořnictva požádaly Japonsko o podpis "Úmluvy o míru a přátelství". Smlouva umožnila vstup západního zboží na japonský trh. A po porážce Japonska ve druhé světové válce americká vojska tuto zemi na 6 let okupovala. Během této doby došlo k obrovským změnám nejen v oblasti politického systému, ale také v sociální a kulturní oblasti. Od té doby je Japonsko plně pod kontrolou koruny.

Evropská unie

Druhá světová válka rozšířila vládu koruny téměř na celý svět. Poté, aby upevnila svou moc nad evropskými zeměmi, vytvořila Evropskou unii. Toto byrokratické monstrum dohlíží na to, aby Evropa nikdy nebyla schopna získat zpět svou bývalou slávu a vytvořit protiváhu americké moci. Ačkoli Evropská unie o sobě tvrdí, že je demokratickou institucí, nejdůležitější úředníci EU nejsou voleni lidmi. Společnost volí pouze poslance Evropského parlamentu, kteří nemají žádný skutečný vliv na přijímání zákonů. EU každoročně zavádí mnoho tisíc stran nových zákonů. Poslanci Evropského parlamentu nejsou schopni si všechny zákony, které schvalují, ani přečíst, natož si je promyslet. Polský europoslanec Dobromir Sośnierz odhalil realitu hlasování v europarlamentu. Ukázal, že nové zákony se prosazují tak rychlým tempem, že poslanci nestíhají hlasovat. Když se hlasuje "pro", nechtěně zvedají ruku "proti" a naopak. Tyto chyby však nikoho nezajímají, protože hlasy poslanců se stejně nepočítají. Tento příklad jasně ukazuje, že to nejsou politici, kdo tvoří zákony. Zákony se tvoří na úplně jiném místě, než si lidé myslí. Politici jen bezmyšlenkovitě potvrzují to, co bylo stanoveno skutečnými vládci. Za shlédnutí stojí krátké video europoslance Sośnierze: link (6m 20s).

Afghánistán, Irák a Libye

Nakonec se globální vládci za pomoci jednotek NATO zmocnili některých posledních nezávislých států. V roce 2001 zahájili válku v Afghánistánu, která by se dala nazvat další opiovou válkou. Afghánistán je největším producentem máku, z něhož se vyrábí opium a heroin. Taliban se postavil proti drogám a zničil maková pole. Jednotky NATO vstoupily do Afghánistánu mimo jiné proto, aby chránily maková pole před Talibanem. Koruna je stále zapojena do obchodu s opiem a dalšími drogami. Drogy jsou pro ně důležité nejen proto, že jim zajišťují vysoké zisky, ale hlavně proto, že přispívají k oslabení společnosti, a tím snižují riziko povstání. Z tohoto důvodu nemohli dopustit, aby byly dodávky z Afghánistánu přerušeny. V roce 2003 napadli Irák a zabili prezidenta Husajna. V roce 2011 napadly Libyi a zabily Kaddáfího. V každé z napadených zemí byly zřízeny centrální banky pod kontrolou londýnské City.

Vatikán
Karikatura z roku 1884 ukazuje papeže Lva XIII. ve válce se svobodným zednářstvím.

Katolická církev proti zednářství dlouho tvrdě bojovala, ale nakonec tento boj prohrála. Svobodné zednářství mělo významný vliv na rozhodnutí II. vatikánského koncilu (1962-1965), který zavedl reformy k modernizaci církve. Papež Jan Pavel I., zvolený v roce 1978, byl po pouhých 33 dnech ve funkci zavražděn zednáři. Jeho nástupce, Jan Pavel II (na snímku), projevil gesto příslušnosti ke kultu Saturna. Dva papežové, kteří přišli po něm, jsou nepochybně také agenty globálních vládců.

Dezinformace

Po převzetí moci ve všech významných zemích se zaměřili na posílení své kontroly nad společností. Bezprostředně po skončení druhé světové války zahájila CIA tajnou operaci pod krycím názvem Mockingbird. Její součástí bylo zavedení tajných agentů do všech hlavních sdělovacích prostředků (a zejména do televize) ve snaze ovládnout veřejné mínění pomocí lží, manipulace a sociálního inženýrství. Operace byla velmi úspěšná. Ukázalo se, že lidé nejsou schopni rozlišit pravdu od lži a věří všemu, co jim média řeknou. Od té doby média utvářejí názory společnosti podle libosti. Neustále nás straší novými hrozbami. Strašily nás Bin Ládinem, aby odvedly naši pozornost od skutečné hrozby, kterou jsou ony samy. Strašily nás tím, že zásoby ropy dojdou už v roce 2010 (teorie ropného vrcholu), a když už nebylo možné skrývat, že těžba ropy stále roste, začaly intenzivně prosazovat teorii globálního oteplování způsobeného produkcí oxidu uhličitého. Tato teorie byla vymyšlena proto, aby ospravedlnila uvalení dalších daní a snížení životní úrovně společnosti. Většina lidí nedokáže pochopit složité mechanismy, které řídí klima, a tak se nechají snadno oklamat politiky a lobbisty vydávajícími se za vědce. Podobně před tisíci lety úřady strašily lidi zatměními Slunce. Říkaly, že Slunce zčerná, pokud je lidé nebudou poslouchat. Dnešní lidé jsou o něco chytřejší, takže podvod se zatměními už nefunguje, ale globální oteplování funguje skvěle. Strašili nás také koronavirem, aby ospravedlnili odebrání našich občanských svobod. Chcete-li zjistit, kdo je za organizaci pandemie zodpovědný, stačí se podívat na jméno: coronavirus. V latině znamená „corona” korunu. Jedná se tedy o korunu, která je za pandemii zodpovědná. Myslím, že si virus s tímto jménem vybrali jako hlavní postavu falešné pandemie, aby se pod své dílo nenápadně podepsali. Za desítky let vymývání mozků se médiím podařilo zbavit lidi zdravého rozumu a vůle bojovat za společenský zájem. Vytvořily celý systém falešných přesvědčení, který lze nazvat Matrixem. Téměř vše, čemu dnes lidé věří o aktuálním dění, historii, politice, zdraví a dalších věcech, je lež.

"Úspěch našeho dezinformačního programu poznáme podle toho, že vše, čemu americká veřejnost věří, je nepravdivé." - William J. Casey, ředitel CIA.
Dohled

Postupně zavedli totální dohled nad společností. Na ulicích jsou kamery, které sledují každý náš krok. Jsme špehováni také na internetu, jak dokazují dokumenty zveřejněné Edwardem Snowdenem. Jako zaměstnanec CIA a NSA odhalil existenci programu PRISM, pomocí kterého zpravodajské služby sledují veškeré naše aktivity v hlavních webových službách. Google, Youtube, Facebook, Apple, Microsoft a Skype posílají zpravodajským agenturám všechny naše údaje. Úřady mají přístup k obsahu našich e-mailů a ke všem našim konverzacím na sociálních sítích. Mají přístup k fotografiím, videím a dalším souborům odeslaným těmito webovými stránkami nebo uloženým na internetových discích. Znají všechna klíčová slova, která zadáváme do vyhledávače, a vědí, které webové stránky navštěvujeme. Snowden také odhalil, že chytré telefony mají zabudovaný software, který jim umožňuje sledovat polohu uživatele, i když je telefon vypnutý.

Vylidňování

Když byla veřejnost natolik otupělá, že se už nedokázala bránit, začali nás vládnoucí různými způsoby zabíjet a mrzačit. Otravují potraviny herbicidy, pesticidy a umělými potravinářskými přísadami. V některých zemích přidávají do vody z kohoutku toxický fluorid. Elektromagnetický smog se neustále zvyšuje, přestože mnohé vědecké studie potvrzují jeho škodlivost.

Letadla rozprašují na oblohu chemické látky (chemtrails). Všiml jsem si, že letadla někdy ohýbají svou trasu tak, aby mohla proletět nad velkým městem. Vydávají se na delší trasu a vynakládají další náklady na palivo jen proto, aby mohla rozprašovat chemikálie nad hustě obydlenými oblastmi. Z toho usuzuji, že rozprašování chemikálií je zaměřeno na lidi. Jejich dalším cílem může být změna počasí.

Kromě toho vládci mrzačí děti vakcínami. Podle CDC trpí více než 40 % amerických dětí a dospívajících nějakým chronickým onemocněním, jako je astma, alergie, obezita, cukrovka nebo autismus.(ref.) Tyto děti nikdy nepoznají, co to znamená být zdravý, přestože chronická onemocnění byla u dětí donedávna vzácná. Kdysi jsem důkladně zkoumal problematiku vakcín a vím, že obsahují účinné látky, které způsobují alergie, rakovinu, neplodnost a další nemoci, které nejsou z lékařského hlediska vůbec potřebné. Proto si myslím, že vakcíny jsou záměrně vytvořeny tak, aby šířily nemoci. Stejné korporace, které vakcíny vyrábějí, pak vydělávají obrovské peníze na léčbě nemocí vyvolaných očkováním. Kromě toho zavedly geneticky modifikované plodiny, které jsou odolné vůči glyfosátu, aby mohly tento prostředek používat ve velkém množství. Glyfosát se dostává do potravin a způsobuje neplodnost a další nemoci. Stále více lidí nemůže mít děti, což svědčí o tom, že úřady chtějí snížit počet lidí.

Shrnutí

Už ve starověku se objevil názor, že lidé se zrzavými vlasy jsou falešní, nebo dokonce že zrzci nemají duši. Takový názor pravděpodobně nevznikl bezdůvodně a byl inspirován falešným a bezduchým chováním určitého národa či kmene, mezi nímž byla tato barva vlasů běžná. Říkalo se jim vládci cizích zemí, protože se specializovali na parazitování na jiných národech. Jejich potomci si tento sklon zachovali; zachovali si také svůj prastarý pohanský kult. Asi před čtyřmi stoletími vymysleli členové tohoto kultu podlý plán, jak získat moc nad zeměmi podněcováním revolucí. Začali tím, že se zmocnili Anglie a proměnili tuto zemi v impérium, které pak využili k získání moci nad celým světem. Členové kultu sehráli klíčovou roli v událostech posledních staletí. Byli to oni, kdo zorganizoval všechny velké války, revoluce a hospodářské krize. Byli to oni, kdo určovali tempo průmyslové revoluce a rozvíjeli principy kapitalismu, aby si umožnili převzít moc nad celou ekonomikou. Oni také vytvořili socialismus, a když ho už v SSSR a východní Evropě nepotřebovali, sami ho zlikvidovali. V každé zemi převzali kontrolu nad centrálními bankami, což jim umožnilo zadlužit vlády a učinit je na sobě závislými.

Ve všech zemích bojovali proti vlivu církve, podněcovali lid ke svržení panovníků a zavedli systém zvaný demokracie. K těmto účelům využívali svobodné zednáře, z nichž většina pravděpodobně upřímně věřila, že bojuje za svobodu a rovnost všech lidí. Myslím, že svobodní zednáři nižších stupňů si neuvědomovali, že jsou pouhými loutkami v podniku, který má členům sekty zajistit absolutní moc. Oligarchové zavedli tzv. demokracii, protože tento systém byl pro ně nejvýhodnější. Věděli, že manipulovat s lidmi je velmi snadné a že je vždy dokážou přesvědčit, aby volili ty politiky, které oligarchové potřebují. Díky moderním médiím, jako je televize a internet, je ovládání davu ještě snazší. Mistři lži postupem času vybudovali svět, kde se všechno zdá být jinak, než ve skutečnosti je. Vybudovali svět, kde se nepřátelé vydávají za spasitele; kde se jedy šíří jako léky; kde se pravda nazývá dezinformací a dezinformace pravdou; kde má každé vládní opatření ve skutečnosti jiný účel, než politici tvrdí.

Ve skutečnosti nikdy neexistovala demokracie a vláda lidu a myslím, že demokracie ani není možná. Většina lidí nemá a nikdy nebude mít dostatek politických znalostí, aby mohla vědomě rozhodovat o osudu země. Systém zvaný demokracie byl od počátku navržen tak, aby dal moc oligarchům. Lidem bylo dáno pouze zdání, že mají na cokoli vliv. Díky tomuto zdání si 8 tisíc chytrých sektářů podporovaných zkorumpovanou třídou politiků - zrádců svých národů - dělá, co se jim zlíbí, s 8 miliardami nepříliš chytrých lidí, kteří ochotně plní jejich příkazy a nemají odvahu bojovat za svá práva.

Ještě před sto lety britské impérium zahrnovalo téměř čtvrtinu světové rozlohy a čtvrtinu světové populace a prostřednictvím svých agentů ovládalo i mnoho dalších zemí. Impérium se ve skutečnosti nikdy nezhroutilo, naopak, ovládlo celý svět. Aby však zabránili vzpourám, přešli na skrytou formu vlády. Svou moc přenesli na USA, čímž se z nich stalo největší impérium 20. století. Také díky jejich vůli a vlivu se Čína v 21. století náhle stala supervelmocí. Tato země byla označena za nového hegemona, aby mohla zbytku světa brzy vnutit svůj totalitní režim. Za každou z těchto mocností stojí stále stejná globální velmoc, jejímž hlavním městem je Londýn. Velká Británie je stále monarchií, a to nejen formálně, ale i reálně. Éra králů ve skutečnosti nikdy neskončila a společnost nikdy nezískala žádnou skutečnou moc. Celé lidstvo dnes žije buď v zemích, kde vládnou přímo monarchové, nebo v zemích jimi dobytých.

Nový světový řád

Žijeme v době neuvěřitelného technologického rozvoje. Třetí průmyslová revoluce (věk počítačů) přechází do čtvrté (věk umělé inteligence). Nové technologie jsou připraveny a čekají jen na správný okamžik, aby mohly být zavedeny. Umělá inteligence a robotika vše změní a nahradí práci velké části lidstva. K výrobě stejného množství zboží bude potřeba mnohem méně lidí. Vládci hodlají pomocí nových technologií vytvořit svět, v němž budou mít nad společností naprostou kontrolu. Chtějí vytvořit skutečný elektronický koncentrační tábor. V současné době již vládci vlastní téměř vše. Co ještě nemají, jsou: malé a střední podniky, půda a farmy, domy a byty, a hlavně ještě nemají naše těla. Jejich plán na ovládnutí všeho se však blíží ke svému konečnému bodu, kterým je zavedení Nového světového řádu. V rámci nového systému se všechny tyto věci stanou jejich majetkem. Tento plán hodlají uskutečnit během globálního kataklyzmatu, protože zhroucení systému jim poskytne příležitost k jeho přestavbě v nové podobě. Bude to svět podobný tomu, který je zobrazen ve filmech, jako např: V čase, Elysium nebo Hunger Games. V tomto světě budou polobohy. Budou moci dělat téměř cokoli a obyčejní lidé budou mít postavení zvířat nebo předmětů. Těžko očekávat, že se vzdají možnosti vybudovat takový svět, když už jsou tak blízko cíle. Mezi postuláty Nového světového řádu patří např:

Žádná z těchto věcí nebude zavedena násilím. Žádná z nich nevyvolá odpor veřejnosti. Všechny tyto věci budou společnosti prezentovány jako nová móda nebo jako nutnost. Hlavním motorem společenských proměn bude změna klimatu, která přijde po resetu. Úřady z ní budou obviňovat lidi. Budou tvrdit, že musíme snížit životní úroveň, abychom zachránili klima. Lidem se bude žít těžko, ale budou přesvědčeni, že to tak musí být. Pokud mimozemšťané existují, stanou se obyvatelé Země terčem posměchu celé galaxie, protože se kvůli vlastní hlouposti a pasivitě vzdají své planety a lidskosti. A nejhorší na tom je, že jakmile kult převezme plnou kontrolu, nikdo ho už nebude schopen svrhnout. Nový světový řád bude trvat věčně.

Další kapitola:

Válka tříd