Reset 676

 1. 52letý cyklus kataklyzmat
 2. 13. cyklus kataklyzmat
 3. Černá smrt
 4. Justiniánský mor
 5. Datování justiniánského moru
 6. Cypriánovy a Athénské epidemie
 1. Kolaps v pozdní době bronzové
 2. 676letý cyklus resetů
 3. Náhlé změny klimatu
 4. Kolaps v mladší době bronzové
 5. Resety v prehistorii
 6. Souhrn
 7. Pyramida moci
 1. Vládci cizích zemí
 2. Válka tříd
 3. Resety v popkultuře
 4. Apokalypsa 2023
 5. Světová informační válka
 6. Co dělat

13. cyklus kataklyzmat

Zdroje: Informace o aztéckých mýtech jsem čerpala především z Wikipedie (Aztec sun stone a Five Suns).

Sluneční kámen vytvořený Aztéky je nejznámějším mexickým sochařským dílem. Měří v průměru 358 cm a váží 25 tun. Byl vytesán někdy mezi lety 1502 a 1521. Kvůli symbolům, které obsahuje, je často mylně považován za kalendář. Reliéf na něm vytesaný však ve skutečnosti zobrazuje aztécký mýtus Pěti sluncí, který popisuje stvoření a historii světa. Podle Aztéků byla éra v době španělské kolonizace pátou érou cyklu stvoření a zničení. Věřili, že předchozí čtyři éry skončily zničením světa a lidstva, které pak byly znovu vytvořeny v další éře. Během každého z předchozích cyklů vládli Zemi různí bohové prostřednictvím dominantního živlu a poté ji zničili. Tyto světy se nazývaly slunce. Legenda o pěti sluncích vychází především z mytologických představ a tradic dřívějších kultur ze středního Mexika a mezoamerické oblasti obecně. Střed monolitu představuje poslední z aztéckých kosmologických epoch a zobrazuje jedno ze sluncí ve znamení Ollin, což je den v měsíci znamenající zemětřesení. Čtyři čtverce obklopující ústřední božstvo představují čtyři předchozí slunce nebo éry, které předcházely současné éře.

Mýtus o pěti sluncích

První slunce (jaguáří slunce): Čtyři Tezcatlipocas (bohové) stvořili první lidi, kteří byli obři. Prvním sluncem se stal Černý Tezcatlipoca. Svět pokračoval 13krát po dobu 52 let, ale mezi bohy vznikla rivalita a Quetzalcoatl srazil slunce z oblohy kamennou holí. Bez slunce svět úplně zčernal, a tak Černý Tezcatlipoca ve svém hněvu přikázal svým jaguárům, aby sežrali všechny lidi. Zemi bylo třeba znovu osídlit.(ref.)

Druhé slunce (větrné slunce): Bohové vytvořili novou skupinu lidí, kteří obývali Zemi; tentokrát byli normální velikosti. Tento svět trval 364 let a skončil v důsledku katastrofálních hurikánů a záplav. Několik přeživších uprchlo do korun stromů a proměnilo se v opice.

Třetí slunce (dešťové slunce): Kvůli Tlalocovu zármutku zachvátilo svět velké sucho. Modlitby lidí za déšť rozzlobily slunce a to v záchvatu hněvu odpovědělo na jejich modlitby velkým ohnivým lijákem. Ohnivý déšť a popel padaly nepřetržitě, až byla celá Země spálena. Bohové pak museli z popela vytvořit celou novou Zemi. Třetí éra trvala 312 let.

Čtvrté slunce (vodní slunce): Když přišlo slunce Nahui-Atl, uplynulo 400 let plus 2 století plus 76 let. Pak se nebe přiblížilo k vodě a přišla velká potopa. Všichni lidé se utopili nebo se proměnili v ryby. Během jediného dne všechno zahynulo. Dokonce i hory byly ponořeny pod vodou. Voda zůstala klidná po 52 jar, načež dva lidé vyklouzli na piroze.(ref.)

Páté slunce (slunce zemětřesení): Jsme obyvatelé tohoto světa. Aztékové přinášeli černému Tezcatlipocovi lidské oběti ve strachu před jeho soudem. Kdyby se bohům znelíbil, páté slunce zčerná, svět rozvrátí katastrofální zemětřesení a celé lidstvo bude vyhlazeno.

Aztékové obětovali lidi bohům, aby je odradili od zničení světa.

Číslo 676

Podle aztéckého mýtu skončila první éra poté, co slunce zmizelo z oblohy. Může jít o vzpomínku na pád asteroidu, protože padající asteroid září velmi jasně a připomíná padající slunce. Možná byli indiáni kdysi svědky takové události a mysleli si, že slunce srazili bohové. Druhou éru ukončily hurikány a záplavy. Třetí éra skončila ohnivým deštěm a popelem; pravděpodobně se jedná o sopečnou erupci. Čtvrtá éra skončila velkou potopou, která trvala 52 let. Domnívám se, že právě toto číslo zde bylo použito k uchování vzpomínky na 52letý cyklus. Pátá epocha - ta, v níž žijeme v současnosti - má zase končit obrovskými zemětřeseními.

Nejzajímavější na této legendě je, že tak pečlivě vypočítává délku trvání jednotlivých epoch s přesností na jeden rok. První epocha měla trvat třináctkrát 52 let, tedy 676 let. Druhá epocha - 364 let. Třetí epocha - 312 let. A čtvrtá epocha - opět 676 let. Na těchto číslech je něco velmi zajímavého. A sice, že každé z nich je dělitelné číslem 52! 676 let odpovídá 13 obdobím po 52 letech; 364 je 7 období po 52 letech a 312 je přesně 6 takových období. Je tedy zřejmé, že mýtus o pěti sluncích úzce souvisí s 52letým cyklem kataklyzmat. Domnívám se, že tento mýtus má připomínat nejtěžší kataklyzmata, která indiánské národy ve své historii zažily.

Dvě z těchto epoch trvaly shodně po 676 letech. Stojí však za povšimnutí, že když sečteme délku trvání dalších dvou epoch (364 + 312), je to také 676 let. Podle mýtu tedy vždy po 676 letech došlo k velkému kataklyzmatu, které zničilo svět. Toto poznání muselo být pro Aztéky velmi důležité, když se rozhodli vyrýt ho na velký kámen. Myslím, že tento mýtus je třeba považovat za rozšíření 52letého cyklu. Stejně jako 52letý cyklus předpovídá načasování lokálních kataklyzmat, 676letý cyklus předpovídá příchod globálních kataklyzmat, tedy obnovení civilizace, která zničí svět a ukončí epochu. Lze předpokládat, že Planeta X, která způsobuje lokální katastrofy každých 52 let, ovlivňuje Zemi s mnohem větší silou jednou za 676 let. Podíváme-li se na historická kataklyzmata, můžeme si všimnout, že jedno z nich (pandemie černé smrti) bylo skutečně mnohem ničivější než ostatní. Pokud předpokládáme, že mor byl jedním z takových velkých globálních kataklyzmat, a pokud se skutečně opakují každých 676 let, pak máme pravděpodobně vážný problém, protože dalších 676 let od černé smrti uplyne přesně v roce 2023!

Smolné číslo 13

V době aztécké říše bylo číslo 13 posvátným číslem, které odráželo víru Aztéků. Nejenže hrálo klíčovou roli v aztéckém rituálním kalendáři a v celé historii říše, ale bylo také symbolem nebes. Po celém světě je číslo 13 opředeno různou mírou pověrčivosti. Ve většině kultur je dnes toto číslo považováno za špatné znamení, kterému je třeba se vyhnout. Zřídkakdy je toto číslo považováno za šťastné nebo má pozitivní konotaci.

Staří Římané považovali číslo 13 za symbol smrti, zkázy a neštěstí.(ref.)

Legenda praví, že zakázané dějiny světa byly napsány v tarotových kartách. V tarotovém balíčku je třináctka kartou Smrti, která obvykle zobrazuje bledého koně s jezdcem - Smrťákem (personifikací smrti). Kolem Smrťáka leží mrtví a umírající lidé ze všech společenských vrstev, včetně králů, biskupů a prostých lidí. Karta může symbolizovat konec, smrtelnost, zkázu a zkázu, ale často má i širší význam a zvěstuje přechod z jedné životní etapy do druhé. Může znamenat duchovní přerod, stejně jako ocitnutí se v obtížné situaci. Některé balíčky tuto kartu titulují jako "Znovuzrození" nebo "Smrt a znovuzrození". (pozn. překl.)

Hrací karty jsou odvozeny od tarotových karet. Balíček karet se skládá z 52 karet čtyř různých barev. Možná si někdo, kdo je vymyslel, chtěl připomenout tajné znalosti o 52letém cyklu. Každá barva na kartách může představovat jinou civilizaci, jinou epochu. Každá se skládá ze 13 čísel, která mohou symbolizovat 13 cyklů, tedy trvání každé epochy.

Výtah v budově bez 13. patra

Věřím, že číslo 13 není náhodou spojeno se smrtí a neštěstím. Pokud je význam tohoto čísla tak hluboce zakořeněn v naší kultuře, musí to mít smysl. Předkové nám zřejmě zanechali varování, abychom se měli na pozoru před 13. cyklem kataklyzmat, který se opakuje každých 676 let a je obzvláště ničivý. Starověké civilizace pečlivě pozorovaly zemi a oblohu a zaznamenávaly události po tisíciletí. Díky tomu zjistily, že se některé události cyklicky opakují. Moderní společnost bohužel nerozumí znalostem, které nám zanechali naši předkové. Číslo 13 je pro nás jen číslem, které přináší smůlu. Někteří lidé se bojí bydlet ve 13. patře, přesto bezstarostně ignorují varování vytesaná do kamene dávnými civilizacemi. Ukazuje se, že jsme nejhloupější civilizací v dějinách světa. Starověké civilizace věděly o katastrofickém vesmírném jevu, který se cyklicky opakuje. My jsme tyto znalosti proměnili v pověru.

Číslo šelmy

V oblasti křesťanské kultury je zdaleka nejdůležitějším proroctvím o konci světa kniha Zjevení - jedna z knih Bible. Tato prorocká kniha byla napsána kolem roku 100 našeho letopočtu. Živě popisuje strašná kataklyzmata, která budou lidstvo sužovat těsně před Posledním soudem. Pro čtenáře knihy Zjevení je obzvláště zajímavé tajemné číslo 666, které se v ní objevuje a které je často označováno jako číslo šelmy nebo Satanovo číslo. Satanisté ho používají jako jeden ze svých symbolů. Po staletí se četní odvážlivci pokoušeli uhodnout tajemství tohoto čísla. Předpokládá se, že v něm může být zakódováno datum konce světa. Slavná věta o čísle šelmy se objevuje ve 13. kapitole Zjevení, což zřejmě není náhoda. Podívejme se na tuto pasáž z Bible blíže.

V tomto případě je zapotřebí moudrosti: Ať ten, kdo má rozum, vypočítá celkové číslo šelmy, protože je to celkové číslo člověka a součet tohoto čísla je 666.

Bible (ISV), Book of Revelation 13:18

Ve výše uvedeném úryvku svatý Jan jasně odděluje dvě různá čísla - číslo šelmy a číslo člověka. Ukazuje se, že na rozdíl od všeobecného přesvědčení není číslo 666 číslem šelmy. Svatý Jan jasně píše, že se jedná o číslo člověka. Číslo šelmy si musíme vypočítat sami.

V nejdůležitějších pasážích knihy Zjevení se často objevuje číslo 7. Kniha popisuje otevření 7 pečetí, které předznamenávají různé katastrofy. Další hrozné věci se dějí, když 7 andělů zatroubí na 7 polnic. Poté je na lidstvo vylito 7 mís Božího hněvu. Každá z těchto pečetí, polnic a misek přináší na Zemi jiný druh kataklyzmatu: zemětřesení, mor, údery meteoritů, hladomor atd. Zdá se, že autor záměrně upozorňuje na číslo 7, protože může být klíčem k rozluštění záhady čísla šelmy. Číslo 7 spolu s číslem 666 může být potřebné k jeho výpočtu. Autor neříká, zda je třeba obě čísla sečíst, odečíst, nebo snad vložit jedno doprostřed druhého. Abychom pochopili, co je třeba udělat, musíme nejprve vědět, co to vlastně šelma je a jak vypadá. Svatý Jan o ní píše na začátku téže kapitoly.

Spatřil jsem z moře vystupující zvíře. Měla deset rohů, sedm hlav a na rozích deset královských korun. Na hlavách měla rouhavá jména.

Bible (ISV), Book of Revelation 13:1

Šelma má 10 rohů, každý s korunou, a 7 hlav. Šelma je tak bizarní a nereálné stvoření, že ji lze brát pouze symbolicky. V jejím popisu se opět objevuje číslo 7. Kromě toho je zde číslo 10, které se zde pravděpodobně také neobjevuje náhodou. Máme-li k dispozici kompletní sadu čísel, můžeme si troufnout vypočítat číslo šelmy.

Číslo 666 může být zvětšeno nebo zmenšeno o 7, ale nic, co by mělo co do činění s číslem 10, z toho nevzejde. Pokud však k číslu 666 přičteme 10, vyjde nám číslo 676. Uprostřed tohoto čísla se objevuje číslice 7, kterou lze brát jako potvrzení správnosti výpočtu. Jedná se o číslo 676, které je skutečným číslem šelmy! Přestože Bible vznikla v kultuře, která se vyvíjela nezávisle na aztécké civilizaci, v obou kulturách se vyskytují katastrofická proroctví a v obou případech jsou spojena s číslem 676. A to je velmi záhadné!

Číslo 676 ve filmu

Pokud se blíží další reset civilizace, měly by se již objevit nějaké informace o blížící se zkáze. Někteří filmoví producenti mají přístup k tajným znalostem a stává se, že do svých děl zahrnou náhledy budoucích událostí. Například katastrofický film Contagion z roku 2011: Nic se nešíří tak jako strach" přesně předpověděl průběh pandemie koronaviru. Předvídal dokonce i takové detaily, jako že virus bude pocházet od netopýra. Lékem na nemoc ve filmu byla forsýrie, a jak se později ukázalo, totéž funguje i na koronavirus.(ref.) Náhoda? To si nemyslím... Už název filmu - "Nic se nešíří tak jako strach" - dokazuje, jak prorocký a provokativní tento film byl. Pokud vás téma zajímá více, můžete si prohlédnout podrobný popis skrytých poselství z tohoto filmu zde: link. Zajímavé je, že v tomto prorockém filmu se objevuje číslo 676 jako číslo domu. Buď byl tento film natáčen na extrémně dlouhé ulici se stovkami domů, nebo se chtěl producent pochlubit, že zná tajemství čísla 676.

Contagion (2011) – 1:19:30

Už víme, že Aztékové měli pravdu, když tvrdili, že kataklyzmata se opakují cyklicky každých 52 let. Za chvíli se pokusíme zjistit, kolik pravdy je na legendě, že tyto největší kataklyzmata (resety) postihují Zemi každých 676 let. Pokud k resetům v minulosti skutečně docházelo, musely v historii zanechat jasné stopy. V následujících kapitolách se proto vrátíme do minulosti a budeme hledat stopy po globálních kataklyzmatech. Nejprve se blíže podíváme na morovou epidemii černé smrti, abychom se seznámili s průběhem tohoto historicky největšího vyhlazení lidstva. Prozkoumáme, odkud se mor vzal a jaká další kataklyzmata ho doprovázela. To nám pomůže pochopit, co nás může čekat v budoucnosti. V následujících kapitolách se ponoříme ještě hlouběji do historie a budeme hledat další velké katastrofy. A už teď vám mohu prozradit, že to budou pohromy, protože nejsmrtonosnější katastrofy byly v podstatě vždycky pohromy. Žádná jiná přírodní katastrofa - zemětřesení nebo výbuch sopky - není schopna způsobit srovnatelné ztráty na životech jako mor.

Další kapitola:

Černá smrt