Reset 676

 1. 52-jarige cyclus van rampen
 2. 13e cyclus van rampen
 3. Zwarte Dood
 4. Justiniaanse plaag
 5. Datering van de Justiniaanse plaag
 6. Plagen van Cyprianus en Athene
 1. Ineenstorting van de late bronstijd
 2. 676-jarige cyclus van resets
 3. Abrupte klimaatveranderingen
 4. Ineenstorting van de vroege bronstijd
 5. Resetten in de prehistorie
 6. Overzicht
 7. Piramide van macht
 1. Heersers van vreemde landen
 2. Klassenoorlog
 3. Resetten in de popcultuur
 4. Apocalyps 2023
 5. Wereld infooorlog
 6. Wat moeten we doen

Plagen van Cyprianus en Athene

Plaag van Cyprianus

Bronnen: Informatie over de plaag van Cyprianus is voornamelijk afkomstig van Wikipedia (Plague of Cyprian) en uit artikelen: The Plague of Cyprian: A revised view of the origin and spread of a 3rd-c. CE pandemic en Solving the Mystery of an Ancient Roman Plague.

De plaag van Cyprianus was een pandemie die het Romeinse rijk teisterde tussen ca. 249 en 262 na Christus. De moderne naam herdenkt St. Cyprianus, bisschop van Carthago, die getuige was van de pest en deze beschreef. Hedendaagse bronnen geven aan dat de pest is ontstaan in Ethiopië. De veroorzaker van de ziekte is onbekend, maar verdachten waren onder meer pokken, pandemische griep en virale hemorragische koorts (filovirussen) zoals het ebolavirus. Aangenomen wordt dat de pest een wijdverbreid tekort aan mankracht heeft veroorzaakt voor de voedselproductie en het Romeinse leger, waardoor het rijk tijdens de crisis van de derde eeuw ernstig werd verzwakt.

Pontius van Carthago schreef over de pest in zijn stad:

Daarna brak er een vreselijke plaag uit, en een buitensporige vernietiging van een gehate ziekte drong achtereenvolgens elk huis van de bevende bevolking binnen, dag na dag met abrupte aanvallen talloze mensen wegnemend; elk van hen vanuit zijn eigen huis. Allen huiverden, vluchtten, mijden de besmetting, goddeloos hun eigen vrienden aan gevaar blootstellend, alsof de uitsluiting van de persoon die zeker aan de pest zou sterven, ook de dood zelf kon afwenden. Er lagen ondertussen in de hele stad geen lichamen meer, maar de kadavers van velen (...) Niemand beefde bij de herinnering aan een soortgelijke gebeurtenis.

Pontius van Carthago

Life of Cyprian

Het dodental was verschrikkelijk. Getuige na getuige getuigde dramatisch, zij het onnauwkeurig, dat ontvolking het onvermijdelijke gevolg was van de pest. Op het hoogtepunt van de uitbraak van de epidemie stierven alleen al in Rome dagelijks 5.000 mensen. We hebben een intrigerend nauwkeurig rapport van paus Dionysius van Alexandrië. De berekening houdt in dat de bevolking van de stad was gedaald van ongeveer 500.000 naar 190.000 (met 62%). Niet al deze sterfgevallen waren het gevolg van de pest. Paus Dionysius schrijft dat er in die tijd ook oorlogen en een vreselijke hongersnood waren.(ref.) Maar het ergste was de plaag, „Een ramp, vreselijker dan enige angst, en meer kwellend dan enige kwelling.”

Zosimus meldt dat meer dan de helft van de Romeinse troepen stierf aan de ziekte:

Terwijl Sapor elk deel van het Oosten veroverde, trof een plaag de troepen van Valeriaan en nam de meerderheid van hen mee. (…) Een plaag trof steden en dorpen en vernietigde alles wat er nog over was van de mensheid; geen plaag in vroegere tijden veroorzaakte zo'n verwoesting van het menselijk leven.

Zosimus

New History, I.20 and I.21, transl. Ridley 2017

Cyprianus beschreef levendig de symptomen van de pest in zijn essay.

Deze kwelling, die nu de darmen ontspannen tot een constante uitstroom, ontlaadt de lichaamskracht; dat een vuur dat in het merg is ontstaan, uitgroeit tot keelwonden; dat de ingewanden worden geschud met voortdurend braken; dat de ogen in brand staan met het geïnjecteerde bloed; dat in sommige gevallen de voeten of sommige delen van de ledematen worden verwijderd door de besmetting van zieke verrotting; dat door de zwakte die voortkomt uit de verminking en het verlies van het lichaam, ofwel de gang verzwakt is, of het gehoor belemmerd is, of het zicht verduisterd is; – is heilzaam als bewijs van geloof.

St. Cyprianus

De Mortalitate

Het relaas van Cyprianus is cruciaal voor ons begrip van de ziekte. De symptomen waren onder meer diarree, vermoeidheid, ontsteking van de keel en ogen, braken en ernstige infectie van de ledematen; toen kwam zwakte, gehoorverlies en blindheid. De ziekte werd gekenmerkt door een acuut begin. Wetenschappers weten niet welke ziekteverwekker verantwoordelijk was voor de plaag van Cyprianus. Cholera, tyfus en mazelen behoren tot de mogelijkheden, maar elk levert onoverkomelijke problemen op. De hemorragische vorm van pokken kan ook verantwoordelijk zijn voor enkele van de door Cyprianus beschreven kenmerken, maar geen van de bronnen beschrijft de uitslag over het hele lichaam die het onderscheidende kenmerk van pokken is. Ten slotte komen de rottende ledematen en de permanente zwakte die kenmerkend zijn voor de ziekte niet overeen met pokken. De builen- en longplagen passen ook niet bij de pathologie. De symptomen van de hierboven beschreven ziekte komen naar mijn mening echter heel goed overeen met andere vormen van pest: septicemisch en faryngeaal. Het blijkt dus dat de plaag van Cyprianus niets anders was dan een pestepidemie! Wetenschappers konden dit niet achterhalen omdat de geschiedenis van deze epidemie geen gegevens bevat over de twee meest voorkomende vormen van pestziekte, namelijk builenpest en longplagen. Deze vormen moeten destijds ook hebben bestaan, maar hun beschrijvingen zijn tot op de dag van vandaag niet bewaard gebleven. Het is mogelijk dat ze opzettelijk uit de kronieken zijn gewist om het mysterie achter de grote pandemieën van de pest te verbergen.

Het verloop van de ziekte was angstaanjagend. Deze indruk wordt bevestigd door een andere Noord-Afrikaanse ooggetuige, een christen niet ver van de kring van Cyprianus, die de onbekendheid van de ziekte benadrukte door te schrijven: „Zien we geen rampen van een voorheen onbekende soort plaag veroorzaakt door woedende en langdurige ziekten?”. De plaag van Cyprianus was niet zomaar een epidemie. Het was kwalitatief iets nieuws. De pandemie veroorzaakte overal ravage, in grote en kleine nederzettingen, tot diep in het binnenland van het rijk. Door in de herfst te beginnen en de volgende zomer af te nemen, keerde het de gebruikelijke seizoensverdeling van sterfgevallen in het Romeinse rijk om. De pest was willekeurig - het doodde ongeacht leeftijd, geslacht of status. De ziekte drong elk huis binnen. Een kroniekschrijver meldde dat de ziekte werd overgedragen via kleding of gewoon door te zien. Maar Orosius gaf de schuld aan de sombere lucht die zich over het rijk verspreidde.

Evenzo kwam in Rome tijdens het bewind van Gallus en Volusianus, die de kortstondige vervolger Decius waren opgevolgd, de zevende plaag voort uit de vergiftiging van de lucht. Dit veroorzaakte een pest die zich verspreidde over alle regio's van het Romeinse rijk van oost naar west, niet alleen bijna de hele mensheid en het vee doodde, maar ook "de meren vergiftigde en de weiden bezoedelde".

Paulus Orosius

History against the Pagans, 7.27.10

rampen

In 261 of 262 na Christus trof de aardbeving met als epicentrum Zuidwest-Anatolië een groot gebied rond de Middellandse Zee. De schok verwoestte de Romeinse stad Efeze in Anatolië. Het veroorzaakte ook aanzienlijke schade aan de stad Cyrene in Libië, waar Romeinse ruïnes archeologisch bewijs leveren van vernietiging. De stad werd in die mate met de grond gelijk gemaakt dat ze werd herbouwd onder de nieuwe naam Claudiopolis.(ref.) Ook Rome werd getroffen.

Tijdens het consulaat van Gallienus en Fausianus was er, te midden van zoveel oorlogsrampen, ook een verschrikkelijke aardbeving en dagenlange duisternis. Bovendien werd er het geluid van de donder gehoord, niet zoals Jupiter donderde, maar alsof de aarde brulde. En door de aardbeving werden veel gebouwen samen met hun bewoners verzwolgen, en veel mannen stierven van angst. Deze ramp was inderdaad het ergst in de steden van Azië; maar ook Rome werd geschokt en ook Libië werd geschokt. Op veel plaatsen geeuwde de aarde open en verscheen er zout water in de spleten. Veel steden zijn zelfs overstroomd door de zee. Daarom werd de gunst van de goden gezocht door de Sibyllijnse boeken te raadplegen, en volgens hun bevel werden er offers gebracht aan Jupiter Salutaris. Want zowel in Rome als in de steden van Achaea was er zo'n grote pest ontstaan dat op één dag vijfduizend mannen stierven aan dezelfde ziekte.

Trebellius Pollio

The Historia Augusta – The Two Gallieni, V.2

We zien dat het niet zomaar een aardbeving was. In het rapport wordt opgemerkt dat veel steden zijn overstroomd door de zee, waarschijnlijk door een tsunami. Er was ook dagenlang een mysterieuze duisternis. En wat het meest interessant is, we komen weer hetzelfde patroon tegen waar vlak na de enorme aardbeving een pest was ontstaan!

Bekijk afbeelding op volledige grootte: 2833 x 1981px

Uit de brief van Dionysius leren we ook dat er in die tijd aanzienlijke weersafwijkingen waren.

Maar de rivier die de stad spoelt, lijkt soms droger dan de uitgedroogde woestijn. (…) Soms is het ook zo overstroomd, dat het het hele land heeft overstroomd; de wegen en de velden leken te lijken op de vloed, die plaatsvond in de dagen van Noach.

Paus Dionysius van Alexandrië

erin geciteerd Eusebius’ Ecclesiastical History, VII.21

Datering van de pest

Kyle Harper's boek "The Fate of Rome", gepubliceerd in 2017, vormt de enige uitgebreide studie tot nu toe over deze belangrijke pestuitbraak. Harper's argument voor de oorsprong en eerste verschijning van deze ziekte hangt voornamelijk af van twee brieven van paus Dionysius die worden aangehaald in Eusebius' "Kerkgeschiedenis" - de brief aan bisschop Hierax en de brief aan de broeders in Egypte.(ref.) Harper beschouwt de twee brieven als het vroegste bewijs voor de plaag van Cyprianus. Op basis van deze twee brieven beweert Harper dat de pandemie in 249 na Christus in Egypte uitbrak en zich snel over het rijk verspreidde en in 251 na Christus Rome bereikte.

De datering van Dionysius' brieven aan Hierax en aan de broeders in Egypte is echter veel minder zeker dan Harper doet vermoeden. Bij het dateren van deze twee brieven volgt Harper Strobel, waarbij hij een hele wetenschappelijke discussie verdoezelt (zie de 6e kolom van rechts in de tabel). Meerdere geleerden voor en na Strobel zijn het erover eens dat de twee brieven aanzienlijk later moeten zijn geschreven, en plaatsen ze bijna unaniem rond de jaren 261-263 na Christus. Een dergelijke datering ondermijnt Harper's chronologie van de epidemie volledig.

Datering van de relevante brieven in Eusebius' „Kerkgeschiedenis”

De eerste mogelijke verwijzing naar de pestilentie in Alexandrië komt voor in Eusebius' "Kerkgeschiedenis" in een paasbrief aan de broers Dometius en Didymus (niet genoemd door Harper), die in recente publicaties dateert uit het jaar 259 na Christus. Dit leidt tot de conclusie dat er geen goed bewijs is voor een eerste uitbraak van de pest in 249 na Christus in Alexandrië. Volgens het boek van Eusebius lijkt een grote uitbraak van de ziekte de stad pas bijna tien jaar later te hebben getroffen. In de twee andere hierboven besproken brieven – gericht aan „Hierax, een Egyptische bisschop” en aan „de broeders in Egypte”, en achteraf geschreven tussen 261 en 263 n.Chr. - Dionysius klaagt vervolgens over aanhoudende of opeenvolgende pestilenties en een enorm verlies aan mensen in Alexandrië.

Paulus Orosius (ca. 380 – ca. 420 n.Chr.) was een Romeins priester, historicus en theoloog. Zijn boek, "History Against the Pagans", concentreert zich op de geschiedenis van heidense volkeren vanaf de vroegste tijden tot aan de tijd dat Orosius leefde. Dit boek was een van de belangrijkste bronnen van informatie over de oudheid tot aan de Renaissance. Orosius was een zeer invloedrijke figuur in zowel de verspreiding van informatie als de rationalisatie van de studie van de geschiedenis; zijn methodologie had grote invloed op latere historici. Volgens Orosius begon de plaag van Cyprianus tussen 254 en 256 na Christus.

In het 1007e jaar na de stichting van de stad [van Rome, dwz 254 n.Chr.], greep Gallus Hostilianus de troon als de 26e keizer na Augustus, en met moeite hield hij die twee jaar samen met zijn zoon Volusianus. Wraak voor de schending van de christelijke naam verspreidde zich en waar de edicten van Decius voor de vernietiging van kerken circuleerden, breidde zich naar die plaatsen een plaag van ongelooflijke ziekten uit. Er bestond bijna geen Romeinse provincie, geen stad, geen huis dat niet door die algemene pest werd ingenomen en verlaten. Gallus en Volusianus, beroemd om alleen deze plaag, werden gedood tijdens een burgeroorlog tegen Aemilianus.

Paulus Orosius

History against the Pagans, 7.21.4–6, transl. Deferrari 1964

Volgens Orosius brak de pest uit tijdens de tweejarige regering van Gallus en Volusianus. Verschillende auteurs voegen eraan toe dat sommige regio's terugkerende uitbraken van de pest hebben meegemaakt. Philostratus van Athene schreef dat de epidemie 15 jaar duurde.(ref.)


De plaag van Cyprianus brak uit zo'n 419 jaar vóór de krachtige aardbevingen van de Justiniaanse plaagperiode. Dit is een grote discrepantie met de 676-jarige cyclus van resets waarnaar we op zoek zijn. Volgens de Azteekse mythe van de vijf zonnen vonden er echter soms ook grote rampen plaats in het midden van deze periode. Daarom moeten we de vorige grote catastrofes zoeken die de mensheid hebben geteisterd om te zien of ze cyclisch plaatsvinden. De plaag van Cyprianus werd voorafgegaan door twee grote en beroemde epidemieën. Een daarvan was de Antonijnse plaag (165–180 n.Chr.), Die het leven kostte aan enkele miljoenen mensen in het Romeinse rijk. Het was een pokkenepidemie en werd niet in verband gebracht met natuurrampen. De andere was de plaag van Athene (ca. 430 v. Chr.), die, zo blijkt, samenviel met krachtige aardbevingen. De plaag van Athene brak ongeveer 683 jaar voor de plaag van Cyprianus uit. We hebben hier dus slechts 1% afwijking van de 676-jarige cyclus. Daarom is het de moeite waard om deze epidemie eens goed te bekijken.

Plaag van Athene

Bronnen: ik heb het deel over de plaag van Athene geschreven op basis van het boek „The History of the Peloponnesian War” geschreven door de oude Griekse historicus Thucydides (ca. 460 v.Chr. – ca. 400 v.Chr.). Alle quotes komen uit dit boek. Sommige andere informatie komt van Wikipedia (Plague of Athens).

De plaag van Athene was een epidemie die de stadstaat Athene in het oude Griekenland teisterde in 430 voor Christus, tijdens het tweede jaar van de Peloponnesische oorlog. De pest was een onvoorziene gebeurtenis die resulteerde in een van de grootste geregistreerde doden in de geschiedenis van het oude Griekenland. Een groot deel van het oostelijke Middellandse Zeegebied werd ook getroffen door de epidemie, maar informatie uit andere regio's is schaars. De pest keerde nog twee keer terug, in 429 voor Christus en in de winter van 427/426 voor Christus. Wetenschappers hebben zo'n 30 verschillende ziekteverwekkers gesuggereerd als mogelijke oorzaak van de uitbraak.

Pest in een oude stad door Michiel Sweerts
Bekijk afbeelding in volledige grootte: 2100 x 1459px

De pest was slechts een van de catastrofale gebeurtenissen van die periode. Thucydides schrijft dat tijdens de 27-jarige Peloponnesische Oorlog de aarde ook werd geteisterd door verschrikkelijke droogtes en krachtige aardbevingen.

Er waren aardbevingen van ongekende omvang en geweld; zonsverduisteringen vonden plaats met een frequentie die in de voorgaande geschiedenis niet was vastgelegd; er waren grote droogtes in verschillende plaatsen en de daaruit voortvloeiende hongersnoden, en dat meest rampzalige en vreselijk fatale bezoek, de pest.

Thucydides

The History of the Peloponnesian War

Wanneer Thucydides over de tweede golf van de epidemie schrijft, stelt hij expliciet dat er tegelijkertijd met de pest talloze aardbevingen plaatsvonden. Er was ook een tsunami die bekend staat als de Malinese Golf-tsunami van 426 v.Chr.(ref.)

De pest viel een tweede keer de Atheners aan; (…) Het tweede bezoek duurde maar liefst een jaar, het eerste twee; (...) Tegelijkertijd vonden de talrijke aardbevingen plaats in Athene, Euboea en Boeotië, vooral bij Orchomenus (...) Ongeveer in dezelfde tijd dat deze aardbevingen zo gewoon waren, trok de zee bij Orobiae, in Euboea, zich terug uit de toenmalige linie van de kust, keerde terug in een enorme golf en viel een groot deel van de stad binnen, en trok zich terug en liet een deel ervan nog steeds onder water; zodat wat eens land was nu zee is; zoveel van de inwoners die omkwamen die niet op tijd naar de hogere grond konden rennen.

Thucydides

The History of the Peloponnesian War

Uit de verdere woorden van de kroniekschrijver wordt duidelijk dat de plaag van Athene, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, geen probleem was van slechts één stad, maar zich voordeed in een groot gebied.

Er werd gezegd dat het eerder op veel plaatsen was uitgebroken, in de buurt van Lemnos en elders; maar een pest van zo'n omvang en sterfte werd nergens herinnerd. Evenmin waren de doktoren aanvankelijk niet behulpzaam; onwetend over de juiste manier om het te behandelen, maar ze stierven zelf het vaakst, omdat ze het vaakst de zieken bezochten. (…)

De ziekte zou zijn begonnen ten zuiden van Egypte in Ethiopië; vandaar daalde het af naar Egypte en Libië, en nadat het zich over het grootste deel van het Perzische rijk had verspreid, viel het plotseling op Athene.

Thucydides

The History of the Peloponnesian War, transl. Crawley and GBF

De ziekte begon in Ethiopië, precies zoals bij de plagen van Justinianus en Cyprianus. Vervolgens ging het door Egypte en Libië (deze term werd toen gebruikt om de hele Maghreb-regio te beschrijven, destijds bezet door het Carataginische rijk). De epidemie verspreidde zich ook naar het uitgestrekte grondgebied van Perzië – een rijk dat destijds tot aan de grenzen van Griekenland reikte. De pest moet dus praktisch het hele Middellandse Zeegebied hebben getroffen. Het veroorzaakte de grootste ravage in Athene, vanwege de hoge bevolkingsdichtheid van de stad. Helaas zijn er geen overlevende verslagen van sterfgevallen op andere plaatsen.

Tukidides benadrukt dat deze ziekte erger was dan eerder bekend. De infectie werd gemakkelijk overgedragen op andere mensen door nauw contact. Het verhaal van Thucydides verwijst nadrukkelijk naar het verhoogde risico bij zorgverleners. Vervolgens beschrijft de kroniekschrijver uitvoerig de symptomen van de pest.

Mensen in goede gezondheid werden plotseling aangevallen door hevige hitte in het hoofd en roodheid en ontstekingen in de ogen. De inwendige delen, zoals de keel of tong, zijn bloederig geworden en hebben een onnatuurlijke en stinkende adem uitgestoten. Deze symptomen werden gevolgd door niezen en heesheid, waarna de pijn al snel de borst bereikte en een harde hoest veroorzaakte. Als het in de maag vastzit, irriteert het het; en galafvoeren van elke soort genoemd door artsen volgden, vergezeld van zeer groot lijden. In de meeste gevallen volgde ook een vruchteloos kokhalzen, met hevige krampen tot gevolg, die in sommige gevallen kort daarna ophield, in andere veel later. Uiterlijk was het lichaam niet erg heet om aan te raken, noch bleek van uiterlijk, maar roodachtig, razend en uitbarstend in kleine puistjes en zweren. Maar van binnen brandde het lichaam zo dat de patiënt het niet kon verdragen kleding of linnengoed aan te hebben, zelfs niet van de allerlichtste soort; ze gaven er de voorkeur aan volledig naakt te zijn. Ze zouden zich het liefst in het koude water werpen; zoals inderdaad werd gedaan door enkele van de verwaarloosde zieken, die zich in de regentanks stortten in hun pijn van onlesbare dorst; al maakte het niet uit of ze weinig of veel dronken. Daarnaast bleef het ellendige gevoel van niet kunnen rusten of slapen hen kwellen. Het lichaam verloor ondertussen zijn kracht niet zolang de ziekte op zijn hoogtepunt was, maar het hield wonderbaarlijk stand tegen verwoestingen; zodat wanneer de patiënten bezweken aan de dood veroorzaakt door de inwendige ontsteking, in de meeste gevallen op de zevende of achtste dag, ze nog enige kracht in zich hadden. Maar als ze dit stadium zijn gepasseerd en de ziekte verder in de darmen is afgedaald en daar een gewelddadige ulceratie veroorzaakte, vergezeld van ernstige diarree, veroorzaakte dit een zwakte die over het algemeen fataal was. Want de ziekte nestelde zich eerst in het hoofd en verspreidde zich van daaruit door het hele lichaam, en zelfs als ze niet dodelijk bleek te zijn, liet ze toch haar sporen achter op de ledematen; want de ziekte trof de intieme delen, de vingers en de tenen, en velen hebben ze verloren, sommigen ook hun ogen. Anderen werden op hun beurt gegrepen door een volledig geheugenverlies na hun eerste herstel en herkenden zichzelf noch hun vrienden. (…) Dus als we voorbijgaan aan de variëteiten van bijzondere gevallen die talrijk en eigenaardig waren, dan waren dat de algemene kenmerken van de ziekte.

Thucydides

The History of the Peloponnesian War

Historici hebben lang geprobeerd de ziekte te identificeren die achter de plaag van Athene zat. Traditioneel werd de ziekte beschouwd als de pestziekte in zijn vele vormen, maar tegenwoordig stellen wetenschappers alternatieve verklaringen voor. Deze omvatten tyfus, pokken, mazelen en toxischeshocksyndroom. Ebola of gerelateerde virale hemorragische koorts is ook gesuggereerd. De symptomen van geen van deze ziekten komen echter overeen met de beschrijving van Thucydides. Aan de andere kant sluiten de symptomen perfect aan bij verschillende vormen van de pestziekte. Alleen de pestziekte veroorzaakt zo'n breed scala aan symptomen. De plaag van Athene was opnieuw een epidemie van de pestziekte! In het verleden was een dergelijke verklaring bekend bij wetenschappers, maar om de een of andere vage reden werd deze verlaten.

De pest zorgde voor een ineenstorting van de Atheense samenleving. Het verslag van Thucydides beschrijft duidelijk de volledige verdwijning van de sociale moraal in de tijd van de pest:

De catastrofe was zo overweldigend dat de mensen, niet wetend wat er daarna met hen zou gebeuren, onverschillig werden voor elke regel van religie of wet.

Thucydides

The History of the Peloponnesian War

Thucydides stelt dat mensen niet langer bang waren voor de wet omdat ze het gevoel hadden dat ze al onder een doodvonnis leefden. Er werd ook opgemerkt dat mensen weigerden zich eervol te gedragen, aangezien de meesten niet verwachtten lang genoeg te leven om er een goede reputatie voor te genieten. Mensen begonnen ook lukraak geld uit te geven. Velen waren van mening dat ze niet lang genoeg zouden leven om te genieten van de vruchten van een verstandige investering, terwijl sommige armen onverwachts rijk werden door het bezit van hun familieleden te erven.

Datering van de pest

Thucydides schrijft dat de pest begon in het tweede jaar van de Peloponnesische Oorlog. Historici dateren het begin van deze oorlog tot 431 voor Christus. Dit is echter niet de enige datering van het evenement die ik ben tegengekomen. In het boek „Geschiedenissen tegen de heidenen” (2.14.4),(ref.) Orosius beschrijft de Peloponnesische oorlog uitvoerig. Orosius plaatste deze oorlog onder het jaar 335 na de stichting van Rome. En omdat Rome werd gesticht in 753 voor Christus, was het 335e jaar van het bestaan van de stad 419 voor Christus. Orosius vermeldt slechts kort de pest in Athene (2.18.7),(ref.) zonder te specificeren in welk jaar het begon. Als we echter de datering van de Peloponnesische oorlog tot 419 v.Chr. Accepteren, dan zou de pest in Athene in 418 v.Chr. moeten zijn begonnen. We weten dat de pest op veel plaatsen was voordat het Athene bereikte. Dus in andere landen moet het een jaar of twee vóór 418 v. Chr. zijn begonnen.

Volgend hoofdstuk:

Ineenstorting van de late bronstijd